หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน_hipps_13_ณ_ประเทศสิงคโปร์

This is an old revision of the document!


ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยว

แนวคิด Smart logistics

การส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

การนำ Design Thinking มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม

บทบาทของสื่อกับการก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยในประเทศไทยอย่าง Smart Citizen

การผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

นิติวิทยาศาสตร์กับการบริการประชาชนในยุคดิจิทัล

Smart disaster management

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ

คุณค่าของ GI กับการพัฒนาประเทศ

การเตรียมความพร้อมภายในองค์กรเพื่อเป็น Smart Organization

การปฏิรูปองค์กรสู่บทบาทขององค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีศักยภาพสูง

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมสรรพสามิตตามแนวคิดแบบ MYSKILLFUTURE

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐแบบองค์รวมสำหรับการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Management)

จากแนวคิด “Smart Nation” ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ สู่การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย

การเปลี่ยนผ่านบทบาทและตำแหน่งแห่งที่ของภาครัฐภายใต้กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

Contextualizing Singapore’s Success Story

One Government Thailand การรวมศูนย์ระบบราชการเพื่อประชาชน

การพัฒนาการขนส่งทางถนนเพื่อก้าวเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0”

THFDA 4.0 Smart Application

Smart Nation กับประเทศไทย 4.0

การประยุกต์ใช้ Design thinking เพื่อขับเคลื่อน Local Economy

แนวคิดการพัฒนาประเทศสิงคโปร์ สู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ปรับกระบวนคิด พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

การพัฒนาระบบการทำงานและการบริการประชาชน สู่การเป็น Smart Government ตามแนวทาง THAILAND 4.0

การเปลี่ยนแปลงองค์การสู่ยุค Customs 4.0 การประยุกต์ใช้บทเรียนฉบับย่อของสิงคโปร์ในการการมุ่งสู่ Smart Nation

FUTURE TODAY

Smart Nation ง่าย ๆ เริ่มได้จาก Start Small

Security of senior society : การเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

บทบาทการมาตรฐานในการสร้างชาติอัจฉริยะของสิงคโปร์

กรณีศึกษาของสิงคโปร์สู่การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับภารกิจของกรมทางหลวงชนบท

ความรู้สร้างชาติ : Smart Citizen creates Smart Nation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในฐานะ Smart Office เพื่อนำรัฐบาลไทยสู่ Smart Government

พหุวัฒนธรรม : ความแตกต่างที่กลมเกลียว

ถอดบทเรียนสาธารณรัฐสิงคโปร์สู่การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย

ความมั่นคงด้านนโยบายสาธารณสุขของสาธารณรัฐสิงคโปร์

รายงานการฝึกอบรมทุนรัฐบาลระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน

การสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชน ผ่านระบบ Smart Green Society application

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีทางการเงินกับการขับเคลื่อนประเทศ : โอกาสและความท้าทาย

การปฏิรูปประเทศไทยสู่ Smart Nation

กรมสรรพสามิต สู่การเป็น Excise 4.0

SMART PEOPLE…จุดเริ่มต้นสู่ความยั่งยืน (SMART PEOPLE…The Beginning of Sustainability)

ปัญญาประดิษฐ์และแพทย์ทางไกล การรักษาพยาบาลแห่งอนาคต

ถอดบทเรียน Singapore Smart Nation สู่การพัฒนา อย. 4.0 (Smart Thai FDA 4.0)

ถอดบทเรียนสิงคโปร์ สู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

ระบบราชการไทยกับแนวคิดการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการบูรณาการ

smart DOC : กรมราชทัณฑ์กับการบริการประชาชน

บทบาทกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับความปลอดภัยของประเทศด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ

SMART NATION … บทเรียนจากการเรียนรู้จากประเทศสิงคโปร์

แนวทางการรวบรวมข้อมูล Big data สำหรับห้องปฏิบัติการ

การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของสิงคโปร์

พัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำประเทศสิงคโปร์สู่ Smart Nation

แนวทางในแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่นในเขตเมือง เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

สิงคโปร์ : บทบาทของรัฐในตลาดเสรี สังคมพหุวัฒนธรรม และโลกาภิวัตน์

การวางแผนจัดตั้งห้องวิจัยกลางสำหรับการวิจัยและพัฒนา

ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความ

การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

จะพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อย่างไรให้ยั่งยืนในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

โลกในอุดมคติ

ถอดบทเรียนจากแนวทางการพัฒนาประเทศสิงคโปร์สู่ GSParks Model (Green-Smart Parks Model)

น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ

การศึกษาสร้างคนคุณภาพ สู่ความเป็น “ชาติอัจฉริยะ”

การใช้ Cloud computing เพื่อพัฒนาการดำเนินโครงการผู้ประกอบการ ระดับมาตรฐานเออีโอ โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ คืออะไร ?

“ถอดบทเรียนสิงคโปร์ Smart Nation สู่การพัฒนาสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในไทย”

ถอดบทเรียนประสบการณ์ของสิงคโปร์ในการพัฒนาประเทศสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย

การพัฒนาที่ปฏิบัติได้จริง

สกอ. Smart Office สู่ Smart Thailand

การใช้นวัตกรรมการวางแผนและพัฒนาเมืองเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของประเทศสิงคโปร์

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยข้าราชการผ่านกระบวนการออกแบบเชิงความคิด

การสร้างงาน สร้างอาชีพให้ผู้กระทำผิด

ถอดบทเรียน Singapore; Smart Nation สู่การพัฒนาองค์กรด้วย QR code

กรณีศึกษานโยบาย “Smart Nation” ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ : แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ : รากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศของสาธารณรัฐสิงคโปร์

SEPO Beyond Service การบริการของ สคร. ที่มากกว่าการให้บริการ

รายงานผลการเรียนรู้และข้อเสนอการประยุกต์ใช้ในระบบราชการไทย : การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการบริหารเงินคงคลัง

หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน_hipps_13_ณ_ประเทศสิงคโปร์.1559024694.txt.gz · Last modified: 2019/05/28 13:24 by jarmjuree_ocsc.go.th