OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน_hipps_13_ณ_ประเทศสิงคโปร์

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน_hipps_13_ณ_ประเทศสิงคโปร์ [2019/05/28 13:24]
jarmjuree_ocsc.go.th
หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน_hipps_13_ณ_ประเทศสิงคโปร์ [2019/05/28 14:06] (current)
jarmjuree_ocsc.go.th
Line 149: Line 149:
 {{ :​เสาวภา_บุญเอี่ยม024.pdf |SEPO Beyond Service การบริการของ สคร. ที่มากกว่าการให้บริการ}} {{ :​เสาวภา_บุญเอี่ยม024.pdf |SEPO Beyond Service การบริการของ สคร. ที่มากกว่าการให้บริการ}}
  
-{{ :​อังศุพร_สุยังกุล025.pdf |รายงานผลการเรียนรู้และข้อเสนอการประยุกต์ใช้ในระบบราชการไทย : การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการบริหารเงินคงคลัง }}                                                                                                            +{{ :​อังศุพร_สุยังกุล025.pdf |รายงานผลการเรียนรู้และข้อเสนอการประยุกต์ใช้ในระบบราชการไทย : การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการบริหารเงินคงคลัง }}  
 + 
 +{{ :​กฤตพัทธ์-ฝึกฝน001.pdf |Classless Professional Training : บทเรียนจาก OBOR และ Smart Nation}} ​  
 + 
 +{{ :​กิตจากรณ์_ปิ่นละมัย002.pdf |มอง Smart City ผ่านสิงคโปร์ สะท้อนสู่ Thailand 4.0 }}   
 + 
 +{{ :​เกวลิน_วังศิริไพศาล003.pdf |รายงานข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง}} ​  
 + 
 +{{ :​จุฑาทิพย์_ศิริพงษ์004.pdf |การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตโดยเน้นการบูรณาการของทุกภาคส่วน}} 
 + 
 +{{ :​ณัฐชนก_พาละเอ็น005.pdf |มองเขามุมเรา : ถอดรหัสความสำเร็จของประเทศสิงคโปร์}} 
 + 
 +{{ :​ดาราพร_ไชยรัตน์006.pdf |บทเรียนจากสิงคโปร์สู่การดำเนินการตามอนุสัญญา CITES ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช}} 
 + 
 +{{ :​ทิพจุฑา_รวบยอด007.pdf |เปรียบเทียบนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ : กรณีศึกษาไทย จีน และสิงคโปร์}} 
 + 
 +{{ :​ปัทมา_ธนะกมลประดิษฐ์008.pdf |การใช้เทคโนโลยีตอบสนองการเปลี่ยนแปลง}} 
 + 
 +{{ :​ผาไท_จุลสุข009.pdf |บทความข้อเสนอต่อการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข}}  
 + 
 +{{ :​ภัทร_วาศนา010.pdf |การสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชน}}  
 + 
 +{{ :​ภัทรพล_อุดมลาภ011.pdf |ข้อเสนอแนวคิดต่อการพัฒนาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค}} 
 + 
 +{{ :​รัตนศิริ_พิมลไทย012.pdf |สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การสร้างวินัยคนในชาติด้านสิ่งแวดล้อม}} 
 + 
 +{{ :​ราเมศ_สุขาภิบาล013.pdf |การประยุกต์แนวทางที่ประสบผลสำเร็จของสิงคโปร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยในด้านอาชีวศึกษาและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน}} 
 + 
 +{{ :​วรมน_อัครสุต014.pdf |รายงานผลการเรียนรู้และข้อเสนอการประยุกต์ใช้ในระบบราชการไทย}} 
 + 
 +{{ :​วรางคณา_ประภาติกุลว015.pdf |ประเทศไทยพัฒนาได้...แค่เริ่มต้นในวันนี้}} 
 + 
 +{{ :​วันเฉลิม_เพ็ชรสุวรรณ016.pdf |บริบท One Belt One Road}} 
 + 
 +{{ :​ศวิตา_อักษรานุเคราะห์017.pdf |ปัญหาของการใช้รถใช้ถนนและการกำหนดกฎระเบียบของสังคมไทย}} 
 + 
 +{{ :​ศิวพร_สกุลภักดี018.pdf |ข้อมูลฉลากโภชนาการไทย ห่างไกลโรคเรื้อรัง}} 
 + 
 +{{ :​สยมภู_ภูอุดม019.pdf |เส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 และโอกาสของประเทศไทย}} 
 + 
 +{{ :​สิงคเรศ_อร่ามรัตน์020.pdf |การพัฒนาประเทศไทยในกระแสความร่วมมือจีน – สิงคโปร์}} 
 + 
 +{{ :​สุขสันต์_เอี่ยมโสภณ021.pdf |เส้นทางเศรษฐกิจสายไหมของจีนในทศวรรษที่ 21 และการลดข้อจำกัดเพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม}} 
 + 
 +{{ :​สุธาสินี_ฟูแสง022.pdf |บทเรียนจากประเทศสิงคโปร์ : 50 ปีแห่งการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ}} 
 + 
 +{{ :​อภิญญา_เจริญฉ่ำ023.pdf |กรณีศึกษาสาธารณรัฐสิงคโปร์ การวางแผนยุทธศาสตร์กับการพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติ : หัวใจของการพัฒนาอย่างยั่งยืน}} 
 + 
 +{{ :​อรกันยา_เตชะไพบูลย์024.pdf |โอกาสของไทยจากบริบทใหม่ของเศรษฐกิจจีน}} 
 + 
 +{{ :​อัครวิชญ์_เล็กเจริญ025.pdf |การประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากสาธารณรัฐสิงคโปร์ในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Content-Oriented Document Authoring (CODA) : ใครพิมพ์ก็สวย ใครพิมพ์ก็ถูก}} 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +                                                                                      ​
  
  
หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงาน_hipps_13_ณ_ประเทศสิงคโปร์.1559024694.txt.gz · Last modified: 2019/05/28 13:24 by jarmjuree_ocsc.go.th