OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:กฎหมายลำดับรอง:กฎ_ก.พ._กรณีไม่ปฏิบัติตามมติ_ก.พ.ตาม_มาตรา_9_พ.ศ._2554

กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการทางวินัย และการสั่งลงโทษ กรณีไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ. ตามมาตรา 9 พ.ศ. 2554

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (5) และมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 33 มาตรา 43 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ก.พ. โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี จึงออกกฎ ก.พ. ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1

1) กฎ ก.พ.นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2

เมื่อมีกรณีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง ให้ ก.พ. เปิดโอกาสให้ปลัดกระทรวง อธิบดีหรือผู้มีหน้าที่นั้นได้ชี้แจงถึงเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ. ดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด

ข้อ 3

เมื่อ ก.พ. ได้พิจารณาจากพฤติการณ์และคำชี้แจงของปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผู้มีหน้าที่ตามข้อ 2 แล้ว ให้ ก.พ. มีมติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

  • (1) ในกรณีที่เห็นว่าการไม่ดำเนินการตามมติ ก.พ. ภายในเวลาที่กำหนด หรือการดำเนินการตามมติ ก.พ. เมื่อล่วงพ้นเวลาที่กำหนดนั้น เป็นไปโดยมีเหตุอันสมควร ให้มีมติให้ยุติเรื่อง
  • (2) ในกรณีที่เห็นว่าการไม่ดำเนินการตามมติ ก.พ. ภายในเวลาที่กำหนด หรือการดำเนินการตามมติ ก.พ. เมื่อล่วงพ้นเวลาที่กำหนดนั้น เป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้มีมติให้ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามควรแก่กรณี หรือในกรณีที่มีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้

ข้อ 4 เมื่อ ก.พ. มีมติตามข้อ 3 แล้ว ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน ก.พ. สั่งการตามมติ ก.พ. นั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

ประธาน ก.พ.

หมายเหตุ :-

เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า ในกรณีที่ ก.พ. มีมติว่า กระทรวง กรม หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้งกับแนวทางตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ ซึ่ง ก.พ.ได้แจ้งให้ดำเนินการแก้ไข ยกเลิก หรือยุติการดำเนินการดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนดแล้ว แต่ไม่ดำเนินการตามมติ ก.พ. ภายในเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดังกล่าวกระทำผิดวินัย และให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ. ในการดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษผู้นั้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎ ก.พ. สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการทางวินัยและการสั่งลงโทษเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎ ก.พ. นี้

กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการทางวินัย และการสั่งลงโทษ กรณีไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ. ตามมาตรา 9 พ.ศ. 2554

1)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 41 ก หน้า 8 วันที่ 24 พฤษภาคม 2554
องค์ความรู้กฎหมาย/กฎหมายลำดับรอง/กฎ_ก.พ._กรณีไม่ปฏิบัติตามมติ_ก.พ.ตาม_มาตรา_9_พ.ศ._2554.txt · Last modified: 2017/10/27 14:35 by puirui