OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:กฎหมายลำดับรอง:กฎ_ก.พ._ว่าด้วยคณะอนุกรรมการสามัญประจำ_ศอ.บต._พ.ศ._2554

กฎ ก.พ. ว่าด้วยคณะอนุกรรมการสามัญประจำศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2554

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (5) และมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 33 มาตรา 43 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 ก.พ. โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี จึงออกกฎ ก.พ. ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1

ให้มีคณะอนุกรรมการสามัญประจำศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. ศอ.บต.”

ข้อ 2

อ.ก.พ. ศอ.บต. ประกอบด้วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มอบหมายหนึ่งคน เป็นรองประธาน และอนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. ศอ.บต. แต่งตั้งจาก

(1) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ และด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และมิได้เป็นข้าราชการในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับการสรรหาจำนวนไม่เกินสามคน

(2) ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จำนวนไม่เกินหกคน

ให้ อ.ก.พ. ศอ.บต. ตั้งเลขานุการหนึ่งคน

ข้อ 3

ให้ อ.ก.พ. ศอ.บต. มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับ อ.ก.พ. กรม ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. กระทรวงตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน เป็นอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. ศอ.บต. ด้วย แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ อ.ก.พ. กระทรวง ให้มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นรองประธาน และผู้แทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนในสำนักงาน ก.พ. หนึ่งคน เป็นอนุกรรมการโดยตำแหน่ง

ข้อ 4

ให้นำกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ มาใช้ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. ศอ.บต. ตามกฎ ก.พ. นี้ โดยอนุโลม

ข้อ 5

ในวาระเริ่มแรก หากมีกรณีใดที่ไม่อาจดำเนินการตามกฎ ก.พ. นี้ได้ การจะดำเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด

ให้ไว้ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ยงยุทธ วิชัยดิษฐ

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกรัฐมนตรี

ประธาน ก.พ.

หมายเหตุ

เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 บัญญัติให้มีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียกโดยย่อว่า “ศอ.บต.” เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีฐานะเป็นนิติบุคคล และอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี การบริหารราชการของ ศอ.บต. ถ้ามิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้หรือคณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และมาตรา 14 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติให้มีคณะอนุกรรมการสามัญประจำส่วนราชการอื่นนอกจากกระทรวง กรม และจังหวัด และวรรคสองบัญญัติให้การเรียกชื่อ องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. ตาม (4) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ก.พ. เห็นสมควรกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการสามัญประจำศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียกโดยย่อว่า อ.ก.พ. ศอ.บต. และกำหนดองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. คณะนี้ จึงจำเป็นต้องออกกฎ ก.พ. นี้

กฎ ก.พ. ว่าด้วยคณะอนุกรรมการสามัญประจำศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2554

องค์ความรู้กฎหมาย/กฎหมายลำดับรอง/กฎ_ก.พ._ว่าด้วยคณะอนุกรรมการสามัญประจำ_ศอ.บต._พ.ศ._2554.txt · Last modified: 2018/03/27 11:27 by puirui