OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:กฎหมายลำดับรอง:กฎ_ก.พ._ว่าด้วยจำนวน_คุณสมบัติฯ_อ.ก.พ._วิสามัญ_พ.ศ._2551

กฎ ก.พ. ว่าด้วยจำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ อ.ก.พ. วิสามัญ พ.ศ. 2551

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (5) และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 33 มาตรา 43 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ก.พ. โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จึงออกกฎ ก.พ. ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1

ก.พ. อาจแต่งตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ เพื่อทำการใด ๆ แทนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่อย่างน้อยให้แต่งตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ ดังต่อไปนี้

 • (1) อ.ก.พ. วิสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตีความและวินิจฉัยข้อกฎหมายและระเบียบ
 • (2) อ.ก.พ. วิสามัญ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเรื่องการดำเนินการทางวินัย

ข้อ 2

อ.ก.พ. วิสามัญ แต่ละคณะให้มีจำนวนไม่เกินสิบห้าคน ประกอบด้วย

 • (1) ประธาน อ.ก.พ. วิสามัญ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ ก.พ. ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็น ก.พ. จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นประธาน อ.ก.พ. ก็ได้ เว้นแต่ ประธาน อ.ก.พ. วิสามัญ ตามข้อ 1 (2)
 • (2) อนุกรรมการซึ่งประกอบด้วย
  • (ก) อนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีงานเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. วิสามัญ คณะนั้น หรือ
  • (ข) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านกฎหมาย และด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าทีี่ของ อ.ก.พ. วิสามัญ คณะนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่จะแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเป็นอนุกรรมการ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นต้องดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ

ให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้งข้าราชการของสำนักงาน ก.พ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้

การแต่งตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ ตามข้อ 1 (2) ให้แต่งตั้งกรรมการ ก.พ. อย่างน้อยสองคน

ข้อ 3

การแต่งตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • (1) การแต่งตั้งประธาน อ.ก.พ. วิสามัญ ให้สำนักงาน ก.พ. เสนอชื่อกรรมการ ก.พ. คนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นที่เหมาะสมต่อ ก.พ. เพื่อพิจารณามีมติแต่งตั้ง
 • (2) การแต่งตั้งอนุกรรมการตามข้อ 2 (2) ให้บุคคลที่ ก.พ. มีมติแต่งตั้งเป็นประธาน อ.ก.พ. วิสามัญ ร่วมกับเลขาธิการ ก.พ. พิจารณาเสนอชื่อตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมต่อ ก.พ. เพื่อพิจารณา

เมื่อ ก.พ. พิจารณาดำเนินการจนได้บุคคลที่เหมาะสมและมีมติแต่งตั้งเป็น อ.ก.พ. วิสามัญ ทั้งคณะแล้ว ให้เสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อประธาน ก.พ. เพื่อลงนามประกาศแต่งตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ

ข้อ 4

อ.ก.พ. วิสามัญ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ก.พ. ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ ก.พ. ขึ้นใหม่ ให้ อ.ก.พ. วิสามัญ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ ก.พ. ใหม่

ข้อ 5

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธาน อ.ก.พ. วิสามัญและอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

 • (1) ตาย
 • (2) ลาออก
 • (3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • (4) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 • (5) เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
 • (6) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 • (7) พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ก.พ. ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ข้อ 6

ในกรณีที่ประธาน อ.ก.พ. วิสามัญ หรืออนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. วิสามัญ พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้งประธาน อ.ก.พ. วิสามัญ หรืออนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนโดยเร็ว หรือในกรณีที่ ก.พ. แต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่ อ.ก.พ. วิสามัญ ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งทีว่างหรือเป็นอนุกรรการเพ่ิมขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธาน อ.ก.พ. วิสามัญ หรืออนุกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งประธาน อ.ก.พ. วิสามัญ หรืออนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้

ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2551

สมชาย วงศ์สวัสดิ์

รองนายกรัฐมนตรี

ประธาน ก.พ.

กฎ ก.พ. ว่าด้วยจำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ อ.ก.พ. วิสามัญ พ.ศ. 2551

องค์ความรู้กฎหมาย/กฎหมายลำดับรอง/กฎ_ก.พ._ว่าด้วยจำนวน_คุณสมบัติฯ_อ.ก.พ._วิสามัญ_พ.ศ._2551.txt · Last modified: 2017/12/01 11:06 by puirui