OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:กฎหมายลำดับรอง:ประกาศ_ก.พ._กำหนดตำแหน่งและเงินเพ่ิ่มฯ_ฉบับที่_2_พ.ศ._2554

ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 และข้อ 5 ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ก.พ. จึงกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1

ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554”

ข้อ 2

1) ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3

ให้ยกเลิกความในข้อ 4 (17) (ค) ของประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ค) ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

1) ส่วนราชการที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมายและมีหัวหน้าส่วนราชการดำรงตำแหน่งในสายงานนิติการ หรือ

2) หน่วยงานต่ำกว่ากองหรือสำนักหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือสำนักที่ อ.ก.พ. กระทรวง เห็นชอบการแบ่งงานภายใน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมาย และมีหัวหน้าหน่วยงานดำรงตำแหน่งในสายงานนิติการ หรือ

3) ส่วนราชการที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานต่ำกว่ากองหรือสำนักหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือสำนัก ที่ อ.ก.พ. กระทรวง เห็นชอบการแบ่งงานภายในซึ่งหัวหน้าหน่วยงานไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิติการ แต่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจและยกร่างกฎหมาย หรือการดำเนินการทางวินัย หรือการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง”

ข้อ 4

ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นวรรคสามของ (17) ในข้อ 4 ของประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

“ให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) แล้ว และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ในระดับสูงขึ้นก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตราเดิมไปจนกว่าผู้นั้นจะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่ ก.พ. กำหนดตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น”

ข้อ 5

ให้ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน ลำดับ (17) ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกรในทุกส่วนราชการ ประเภทเงินเพิ่ม พ.ต.ก. ที่กำหนด ในบัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนแนบท้ายประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 รายละเอียดปรากฏตามบัญชีท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

ประธาน ก.พ.

เอกสารแนบท้าย

  • บัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนแนบท้ายประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (จำนวน 2 หน้า)

ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

1)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 12 ง หน้า 68 วันที่ 28 มกราคม 2554
องค์ความรู้กฎหมาย/กฎหมายลำดับรอง/ประกาศ_ก.พ._กำหนดตำแหน่งและเงินเพ่ิ่มฯ_ฉบับที่_2_พ.ศ._2554.txt · Last modified: 2017/10/27 09:40 by puirui