OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:กฎหมายลำดับรอง:ประกาศ_ก.พ._กำหนดตำแหน่งและเงินเพ่ิ่มฯ_ฉบับที่_3_พ.ศ._2560

ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และข้อ 5 ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ก.พ. จึงกำหนด ตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1

ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560”

ข้อ 2

1) ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3

ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (19) (20) (21) (22) และ (23) ในข้อ 4 ของประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

“(19) ข้าราชการในสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ซึ่งได้รับแต่งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิต และการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก หรือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยสัมผัสใกล้ชิดกับสารเคมีอันตราย ฝุ่นละออก ไอกรด หรือต้องปฏิบัติงานกับเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดความร้อน เสี่ยง แสงสะท้อน หรือแรงสั่นสะเทือน ตลอดเวลา ให้ได้รับ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานในสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ต.ษ.”

(20) ข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมการบิน ด้านพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ด้านการตรวจอากาศ โดยการติดตามเฝ้าระวัง ตรวจวัด วิเคราะห์ พยากรณ์ แจ้งข่าว รายงาน และเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตอลด 24 ชั่วโมง ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งท่ี่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.อ.ต.”

(21) ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนักข่าว ในสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานด้านการข่าว โดยการติดตาม ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข่าว ประเมินสถานการณ์ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศและความสงบเรียบร้อยของสังคม หรือติดตามและเฝ้าระวังเหตุการณ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแจ้งเตือนและรายงาน ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทราบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการข่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว ในกรมการปกครอง ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ข.ป.”

(22) ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ในกรมการปกครอง ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ ในสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอ และได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวนคดีอาญา การอำนวยความเป็นธรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ การแก้ไขข้อขัดแย้งและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล การจัดระเบียบสังคม หรืองานอื่น ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานปกครอง ในกรมการปกครอง ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ป.ค.”

(23) ข้าราชการในสำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา และได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครอง พยาน โดยทำหน้าที่เป็นชุดคุ้มครองความปลอดภัยแก่พยานในคดีอาญา ตามมาตรการทั่วไป และให้ความคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองพยาน ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ค.พ.”

ข้อ 4

ให้ยกเลิกบัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนแนบท้ายประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และท่ี่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้บัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน ที่แนบท้ายประกาศ ก.พ. นี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี

ประธาน ก.พ.

เอกสารแนบ

  • บัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนแนบท้ายประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

1)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 243 ง หน้า 3 วันที่ 2 ตุลาคม 2560
องค์ความรู้กฎหมาย/กฎหมายลำดับรอง/ประกาศ_ก.พ._กำหนดตำแหน่งและเงินเพ่ิ่มฯ_ฉบับที่_3_พ.ศ._2560.txt · Last modified: 2017/10/30 10:13 by puirui