OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:กฎหมายลำดับรอง:ระเบียบสำนักงาน_ก.พ

ระเบียบสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2561

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารสำหรับให้ประชาชนเข้าตรวจดู และกฎหมายว่าด้วยการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยรวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารของราชการและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เลขาธิการ ก.พ. จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1

ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2561”

ข้อ 2

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3

ให้ยกเลิก

(1) ระเบียบสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารสำหรับให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(2) ระเบียบสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใดของสำนักงาน ก.พ. ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4

ในระเบียบนี้

“ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.พ.” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสำนักงาน ก.พ.

“หน่วยงานในสังกัด” หมายความว่า หน่วยงานที่ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงาน ก.พ. รวมทั้งหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายในที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.พ.

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.พ.

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งทำหน้าที่ในการให้บริการหรือให้คำแนะนำในการขอเข้าตรวจดู หรือขอข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.พ.

ข้อ 5

ให้เลขาธิการ ก.พ. รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด

หมวด 1

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.พ.

ข้อ 6

ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.พ. ประกอบด้วย

(1) รองเลขาธิการ ซึ่งเลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ

(2) ผู้อำนวยการสำนักที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่ากอง และข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมายจำนวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ

(3) ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้มีผู้ช่วยเลขานุการตามความจำเป็น

ข้อ 7

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดหลักเกณฑ์ หรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบการขออนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.พ.

(2) กำหนดประเภทข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.พ. ที่เปิดเผยได้

(3) พิจารณาวินิจฉัยปัญหาหรืออุปสรรค รวมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินการตามระเบียบนี้

(4) หน้าที่อื่นตามที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย

ข้อ 8

การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

หมวด 2

การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร

ข้อ 9

ให้หน่วยงานในสังกัดจัดส่งข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สำนักงานเลขาธิการทุกเดือน (ถ้ามี) เพื่อรวบรวมและจัดระบบข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.พ. ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อมูลข่าวสารที่จัดส่ง ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ

ข้อ 10

ในการดำเนินการตามข้อ 9 ให้หน่วยงานในสังกัดจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประสานงานในการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

หมวด 3

การขอ การบริการข้อมูลข่าวสาร และการอนุญาต

ข้อ 11

ผู้ใดประสงค์จะขอตรวจดู หรือขอถ่ายสำเนาข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.พ. ให้ติดต่อที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งตั้งอยู่ที่ห้องสมุด อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เพื่อยื่นคำขอเป็นหนังสือตามท้ายระเบียบนี้ ต่อเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาราชการ

ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับคำขอ ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตามคำขอนั้น ว่าเป็นข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของสำนักงาน ก.พ. หรือไม่ และให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารตามคำขอ เป็นข้อมูลที่อยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.พ. ให้เจ้าหน้าที่เสนอเรื่องต่อผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ตรวจดู หรือให้ทำสำเนา หรือให้ทำสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ

(2) ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารตามคำขอ อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานในสังกัด ให้เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องตามคำขอไปยังหน่วยงานในสังกัดเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า และให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด หรือผู้ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้ตรวจดู หรือให้ทำสำเนา หรือให้ทำสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร สำหรับข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของตน

(3) ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารนั้น เป็นข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ให้เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเพื่อไปยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า

กรณีข้อมูลข่าวสารตามวรรคสอง (2) หากไม่อาจวินิจฉัยได้ว่าข้อมูลข่าวสารใดเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ ให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้แจ้งมติพร้อมเหตุผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบ และแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและกำหนดเวลาในการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ข้อ 12

ในกรณีที่ผู้มีอำนาจอนุญาต มีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ อนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอเข้าตรวจดู หรือจัดทำสำเนา หรือจัดทำสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามคำขอ ภายในวันทำการนั้น ถ้าไม่อาจดำเนินการภายในวันทำการนั้น ให้แจ้งกำหนดวันและเวลาเพื่อผู้ยื่นคำขอมารับ แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันทำการ ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น อาจขยายระยะเวลาออกไปได้แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันทำการ

ในกรณีผู้ยื่นคำขอดำเนินการยื่นคำขอทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งข้อมูลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ การให้บริการทางโทรสารให้ดำเนินการได้เฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วน ทั้งนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารตามคำขอนั้น ๆ เป็นผู้พิจารณาอนุญาต

การจัดทำสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไปเป็นผู้รับรอง โดยให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง ตำแหน่ง และวัน เดือน ปี ที่รับรอง ไว้ที่ขอบล่างของหนังสือ

ข้อ 13

การเรียกเก็บค่าธรรมในการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

รายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งให้ปฏิบัติตามระเบียบของราชการ

ข้อ 14

ในกรณีที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ขอเข้าตรวจดูข้อมูลข่วสารสามารถตรวจดูได้ทาง Homepage ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th

ข้อ 15

ข้อมูลข่าวสารใดมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตไว้เป็นพิเศษ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เมธินี เทพมณี

เลขาธิการ ก.พ.

ระเบียบสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2561

องค์ความรู้กฎหมาย/กฎหมายลำดับรอง/ระเบียบสำนักงาน_ก.พ.txt · Last modified: 2018/06/21 09:20 by puirui