OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:กฎหมายลำดับรอง:ระเบียบ_ก.พ.ค._ว่าด้วยกรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ำเสมอของ_ก.พ.ค._พ.ศ._2551

ระเบียบ ก.พ.ค. ว่าด้วยกรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ำเสมอของ ก.พ.ค. พ.ศ. 2551

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบว่าด้วยกรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ำเสมอของ ก.พ.ค.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 (6) และมาตรา 31 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก.พ.ค. จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1

ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ ก.พ.ค. ว่าด้วยกรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ำเสมอของ ก.พ.ค. พ.ศ. 2551”

ข้อ 2

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อ 3

กรรมการ ก.พ.ค. ต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาราชการ และมีวันหยุดเช่นเดียวกับวันหยุดราชการตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ข้อ 4

กรณีดังต่อไปนี้ ถือว่ากรรมการ ก.พ.ค. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ำเสมอ

  • (1) ไม่มาปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
  • (2) เจ็บป่วยจนไม่อาจปฏิบัิติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ำเสมอ

ข้อ 5

ในกรณีที่มีเหตุผลตามข้อ 4 ให้ ก.พ.ค. สืบสวนพิจารณา ถ้าเห็นว่ากรรมการ ก.พ.ค. ผู้นั้นมีกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ให้ ก.พ.ค. พิจารณาและมีมติ มติของ ก.พ.ค. ที่จะวินิจฉัยว่ากรรมการ ก.พ.ค. ผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่าง สม่ำเสมอต้องได้คะแนนเสียงห้าในหกของจำนวน ก.พ.ค. ทั้งหมดที่มีอยู่ การลงมติให้กระทำโดยวิธีการลงคะแนนลับ

ข้อ 6

วันที่ถือว่ากรรมการ ก.พ.ค. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ำเสมอตามข้อ 4 และข้อ 5 ให้นับตั้งแต่วันที่ ก.พ.ค. มีมติ

ข้อ 7

ให้ประธาน ก.พ.ค. รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ประธาน ก.พ.ค. อาจหารือท่ี่ประชุม ก.พ.ค. เพิื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

นายศราวุธ เมนะเศวต

ประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

ระเบียบ ก.พ.ค. ว่าด้วยกรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ำเสมอของ ก.พ.ค. พ.ศ. 2551

องค์ความรู้กฎหมาย/กฎหมายลำดับรอง/ระเบียบ_ก.พ.ค._ว่าด้วยกรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ำเสมอของ_ก.พ.ค._พ.ศ._2551.txt · Last modified: 2017/10/27 13:23 by puirui