OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:กฎหมายลำดับรอง:ระเบียบ_ก.พ.ค._ว่าด้วยการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของ_ก.พ.ค.ฯ_พ.ศ._2552

ระเบียบ ก.พ.ค. ว่าด้วยการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าท่ี่ของ ก.พ.ค. การมอบหมายงาน และการรักษาการแทน พ.ศ. 2552

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ค. การมอบหมายงาน และการรักษาการแทน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และมติ ก.พ.ค. ในการประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2552 ก.พ.ค. จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1

ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ ก.พ.ค. ว่าด้วยการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าท่ี่ของ ก.พ.ค. การมอบหมายงาน และการรักษาการแทน พ.ศ. 2552”

ข้อ 2

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อ 3

การปฏิบัติงานของ ก.พ.ค. ทั้งคณะโดยปกติใช้วิธีการประชุมซึ่งกำหนดโดยระเบียบ ก.พ.ค. ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ ก.พ.ค. คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ การออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ เพื่อปฏิบัติงาน ในอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ค. ตามที่กฎหมายกำหนดนัั้น เมื่อ ก.พ.ค. มีมติให้ใช้บังคับแล้ว ให้ประธาน ก.พ.ค. เป็นผู้ลงนามและ ดำเนินการเพื่อใช้บังคับต่อไป

ข้อ 4

ให้ประธาน ก.พ.ค. มีอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติงาน หรือการดำเนินการอื่น ตามท่ี่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ก.พ.ค. กฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ค. หรือตามที่ ก.พ.ค. มีมติมอบหมาย

นอกจากการจ่ายสำนวนเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ ตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ.ค. แล้ว ให้ประธาน ก.พ.ค. มีอำนาจสั่งการ ในเรื่องการเสนอแนะเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตามมาตรา 31 (1) และเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรมตามมาตรา 126 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ด้วย โดยประธาน ก.พ.ค. อาจสั่งให้กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่ง คนใด คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ที่ตั้งเป็นองค์คณะวินิจฉัยคณะหนึ่งคณะใด หรือแต่งตั้ง คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่เห็นสมควร เพื่อรับผิดชอบดำเนินการเรื่องดังกล่าวก็ได้

ถ้ามิได้มีการกำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้ ประธาน ก.พ.ค. อาจมอบอำนาจให้ กรรมการ ก.พ.ค. เลขานุการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ร้องทุกข์ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ปฏิบัติงานแทนก็ได้

ข้อ 5

ในกรณีที่ประธาน ก.พ.ค. ไม่อาจปฏิบัติงานได้ ให้กรรมการ ก.พ.ค. คนใดคนหนึ่ง ตามที่ประธาน ก.พ.ค. กำหนด โดยความเห็นชอบ ของ ก.พ.ค. เป็นผู้รักษาการแทน

ข้อ 6

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธาน ก.พ.ค. ให้ ก.พ.ค. เลือกกันเอง ให้กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งรักษาการแทนประธาน ก.พ.ค. จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน ก.พ.ค. คนใหม่

ข้อ 7

ให้นำความในข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 มาใช้บังคับกับประธานคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือร้องทุกข์ ที่ตั้งเป็นองค์คณะวินิจฉัยด้วย โดยอนุโลม

ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือร้องทุกข์ ในองค์คณะวินิจฉัยไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติงานได้ หรือมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในอำนาจหน้าที่ของคณะคณะวินิจฉัย หรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่น และประธาน ก.พ.ค. พิจารณาเห็นเป็นการสมควรเพื่อประโยชน์ในการพิทักษ์ระบบ คุณธรรม อาจสั่งให้องค์คณะวินิจฉัยอื่นพิจารณาวินิจฉัย หรือดำเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแทนองค์คณะวินิจฉัยเดิมก็ได้

ข้อ 8

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตามข้อ 7 วรรคสอง ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้สิทธิตามกฎหมาย กฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือวิธีการ ที่กำหนดไว้ และการดำเนินการใด ๆ ที่ได้พิจารณาดำเนินการไว้แล้วโดยชอบให้เป็นอันใช้ได้ และให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือร้องทุกข์ใหม่ ที่จะพิจารณาดำเนินการตามท่ี่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

ข้อ 9

ประธาน ก.พ.ค. มีอำนาจสั่งการให้รวมเรื่องอุทธรณ์ เรื่องร้องทุกข์ ที่มีมูลกรณีเดียวกัน หรือเกี่ยวข้องกัน เพื่อพิจารณาเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้

ข้อ 10

ให้ผู้รักษาการแทนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ที่ตนแทน

ข้อ 11

ให้ประธาน ก.พ.ค. รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ประธาน ก.พ.ค. อาจหารือท่ี่ประชุม ก.พ.ค. เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยก็ได้

ข้อ 12

การดำเนินการใด ๆ ที่ประธาน ก.พ.ค. ได้สั่งการไว้ก่อนท่ี่ระเบียบนี้จะใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552

นายศราวุธ เมนะเศวต

ประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

ระเบียบ ก.พ.ค. ว่าด้วยการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าท่ี่ของ ก.พ.ค. การมอบหมายงาน และการรักษาการแทน พ.ศ. 2552

องค์ความรู้กฎหมาย/กฎหมายลำดับรอง/ระเบียบ_ก.พ.ค._ว่าด้วยการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของ_ก.พ.ค.ฯ_พ.ศ._2552.txt · Last modified: 2017/10/27 13:54 by puirui