OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:กฎหมายลำดับรอง:ระเบียบ_ก.พ.ค._ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ_พ.ศ._2558

ระเบียบ ก.พ.ค. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2558

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก.พ.ค. จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1

ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ ก.พ.ค. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2558”

ข้อ 2

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อ 3

วัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อให้กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้

 • (1) ทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
 • (2) ทราบจุดแข็ง จุดอ่อนของการปฏิบัติงาน
 • (3) ทราบแนวทางที่จะพัฒนางาน
 • (4) รับฟังข้อเสนอแนะจาก ก.พ.ค. และผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อ 4

ระยะเวลาการประเมิน ให้เริ่มกระบวนการประเมินครั้งแรกเมื่อสิ้นปีงบประมาณหลังจากเริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ และครั้งต่อไปทุกสิ้นปีงบประมาณ

ข้อ 5

ประเด็นในการประเมินกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ประกอบด้วย

 • (1) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
 • (2) ความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
 • (3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรมและมีคำอธิบายได้ (Equitable Treatment)
 • (4) ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งแก่ผู้เกี่ยวข้อง (Transparency)
 • (5) การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว (Vision to create longterm value)
 • (6) การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน (Ethics and Integrity)
 • (7) ความรู้ความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิค
 • (8) ความสามารถในการสื่อสารและการนำเสนอ
 • (9) การพัฒนาตนเองที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่

ข้อ 6

เกณฑ์การประเมิน

 • (1) ให้คณะกรรมการกำหนดน้ำหนักคะแนนตามประเด็นในข้อ 5
 • (2) ทุกข้อกระทงที่ใช้ในแบบประเมินเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating scale) 4 ระดับ ตามที่คณะกรรมการกำหนด
 • (3) ต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการให้คะแนนได้
 • (4) กำหนดคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานเป็น 4 ระดับ ดังนี้
  • ระดับดีเด่น หมายถึง คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่าง 90.0 - 100 คะแนน
  • ระดับดี หมายถึง คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่าง 70.0 - 89.9 คะแนน
  • ระดับพอใช้ หมายถึง คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่าง 50.0 - 69.9 คะแนน
  • ระดับควรปรับปรุง หมายถึง คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่าง ต่ำกวา 50.0 คะแนน

ข้อ 7

ให้ประธาน ก.พ.ค. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ โดยการเสนอเรื่องจากสำนักพิทักษ์ระบบคุฤณธรรม ประกอบด้วย

 • (1) กรรมการ ก.พ.ค. ทุกคน โดยให้เลือกคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
 • (2) ผู้อำนวยการสำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม เป็นเลขานุการ

ข้อ 8

วิธีการประเมินและหลักเกณฑ์การปฏิบัติให้ดำเนินการดังนี้

 • (1) เริ่มประเมินครั้งแรก เมื่อกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวิินิจฉัยร้องทุกข์ได้รับการแต่งตั้งครบ 1 ปี และประเมินครั้งต่อไปทุกรอบ

1 ปี

 • (2) ใหกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นในข้อ 5 ตามแบบที่กำหนด จำนวน

8 ชุด ต่อประธาน ก.พ.ค. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี และทุกรอบ 1 ปี ต่อไป

 • (3) คณะกรรมการดำเนินการประเมินจากรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งอาจใช้วิธีการอื่นประกอบด้วยก็ได้
 • (4) ให้คณะกรรมการประชุมสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์แต่ละรายให้แล้ว

เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง แล้วรายงานให้ประธาน ก.พ.ค. ทราบโดยเร็ว

ข้อ 9

ให้ประธาน ก.พ.ค. รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ ประธาน ก.พ.ค. อาจหารือท่ี่ประชุม ก.พ.ค. เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

นายวชิร สงบพันธ์

ประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

ระเบียบ ก.พ.ค. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2558

องค์ความรู้กฎหมาย/กฎหมายลำดับรอง/ระเบียบ_ก.พ.ค._ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ_พ.ศ._2558.txt · Last modified: 2017/11/01 09:37 by puirui