OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:กฎหมายลำดับรอง:ระเบียบ_ก.พ._ว่าด้วยการให้เงินเพิ่มฯ_ตำแหน่งเลขาธิการ_ปปง._พ.ศ._2552

ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการให้เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2552

โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบว่าด้วยการให้เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (5) และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก.พ. โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1

ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการให้เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2552”

ข้อ 2

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3

ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการให้เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2543

ข้อ 4

ในระเบียบนี้

“เลขาธิการ” หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“ต.ป.ง.” หมายถึง เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ 5

ให้เลขาธิการ ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง ได้รับ ต.ป.ง. ในอัตราเดือนละ 30,000 บาท

ข้อ 6

เลขาธิการ ซึ่งจะได้รับ ต.ป.ง. ตามข้อ 5 ต้องปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ดำรงอยู่ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ 7

ในกรณีที่เลขาธิการปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ดำรงอยู่ไม่เต็มเดือนในเดือนใด ให้ได้รับ ต.ป.ง. สำหรับเดือนนั้นตามส่วนจำนวนวันที่ได้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งดังกล่าว ถ้าในเดือนใดไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ดำรงอยู่ไม่มีสิทธิได้รับ ต.ป.ง. สำหรับเดือนนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ลาตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ

ข้อ 8

ในกรณีที่เลขาธิการได้รับอนุญาตให้ลา การจ่ายเงิน ต.ป.ง. ระหว่างลา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน

ข้อ 9

การรับ ต.ป.ง. กรณีอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอ ก.พ. พิจารณาอนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

ประธาน ก.พ.

ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการให้เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2552

องค์ความรู้กฎหมาย/กฎหมายลำดับรอง/ระเบียบ_ก.พ._ว่าด้วยการให้เงินเพิ่มฯ_ตำแหน่งเลขาธิการ_ปปง._พ.ศ._2552.txt · Last modified: 2018/03/27 10:27 by puirui