OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:กฎหมายลำดับรอง:ระเบียบ_ก.พ._ว่าด้วยทุนเล่าเรียนหลวง_ฉบับที่_2_พ.ศ._2554

ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนเล่าเรียนหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนเล่าเรียนหลวง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก.พ. จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1

ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนเล่าเรียนหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554”

ข้อ 2

1) ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3

ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 6 ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนเล่าเรียนหลวง พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(3) สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือหลักสูตรอื่นในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า และให้รวมถึงหลักสูตรของต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ ให้ถือปีการศึกษาตามที่ ก.พ. กำหนด”

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

รองนายกรัฐมนตรี

ประธาน ก.พ.

ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนเล่าเรียนหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

1)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 29 ง หน้า 1 วันที่ 14 มีนาคม 2554
องค์ความรู้กฎหมาย/กฎหมายลำดับรอง/ระเบียบ_ก.พ._ว่าด้วยทุนเล่าเรียนหลวง_ฉบับที่_2_พ.ศ._2554.txt · Last modified: 2017/10/05 09:42 by puirui