OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:กฎหมายลำดับรอง:ระเบียบ_ก.พ._ว่าด้วยทุนเล่าเรียนหลวง_พ.ศ._2551

ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนเล่าเรียนหลวง พ.ศ. 2551

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนเล่าเรียนหลวง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก.พ. จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1

ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนเล่าเรียนหลวง พ.ศ.2551”

ข้อ 2

1) ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3

ให้มีทุนเล่าเรียนหลวงซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดให้พระราชทานแก่นักเรียนซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 6 ปีละไม่เกินเก้าทุน

ถ้าปรากฏว่าในปีใด ผู้มีสิทธิจะได้รับทุนเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในมาตรฐาน หรือเป็นผู้ที่ไม่เหมาะสม ก.พ. อาจพิจารณางดให้ทุนเฉพาะราย หรือทั้งหมดก็ได้

ข้อ 4

ทุนทั้งหมดนี้ให้เพื่อการศึกษาขั้นอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี มีกำหนดเวลา การรับทุนตามจำนวนปีของหลักสูตรการศึกษาจนจบปริญญาตรีในสาขานั้น ๆ โดยมีข้อผูกพันที่จะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาในการรับทุน หากไม่กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยภายในระยะเวลาที่ ก.พ. กำหนด ต้องชดใช้เงินคืนเท่ากับจำนวนเงินทุน ที่ได้รับไป

ข้อ 5

ถ้าครบกำหนดเวลาการรับทุนตามข้อ 4 แล้ว ผู้ได้รับทุนประสงค์จะขอรับทุนต่อโดยสังกัดกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ การผูกพันเข้ารับราชการหรือเข้าทำงานย่อมเกิดขึ้น ตามระเบียบและข้อตกลงของทุนนั้น ๆ ด้วย

ข้อ 6

ผู้สมัครสอบเพื่อรับทุนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

  • (1) มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ยกเว้น มาตรา 36 ก (2)
  • (2) มีอายุไม่เกินยี่สิบปีบริบูรณ์นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
  • (3) สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า ทั้งนี้ ให้ถือปีการศึกษาตามที่ ก.พ. กำหนด
  • (4) มีการศึกษาในแผนการเรียนและมีผลการเรียนยอดเยี่ยมตามที่ ก.พ. กำหนด
  • (5) ไม่สอบตกวิชาหนึ่งวิชาใดในหลักสูตรที่กำหนดใน (3)
  • (6) มีศีลธรรมและความประพฤติดีโดยมีหนังสือรับรองความประพฤติของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการโรงเรียนที่ตนสังกัดมาแสดง

ข้อ 7

ผู้สมัครสอบผู้ใดไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ไม่มีสิทธิเข้าสอบหรือได้รับทุน

ข้อ 8

ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องผ่านการตรวจสุขภาพจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.

ข้อ 9

ผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงต้องไปศึกษาวิชาการในต่างประเทศ โดยจะเลือกเรียนวิชาใด ณ สถาบันอุดมศึกษาแห่งใดก็ได้ ซึ่ง ก.พ. จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยพิจารณาจากความประสงค์ คุณวุฒิ และคุณลักษณะของผู้ได้รับทุน

ผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงจะเลือกเรียนวิชาการในประเทศไทยได้เฉพาะวิชาที่ประเทศไทยสามารถจัดการศึกษาได้ดีกว่าประเทศอื่น ซึ่ง ก.พ. จะได้กำหนดเป็นคราว ๆ ไป

ข้อ 10

ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบ กำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบ โดยจะได้ประกาศเป็นคราว ๆ ไป

ข้อ 11

ผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงต้องอยู่ในความดูแลของ ก.พ. และต้องปฏิบัติ ตามระเบียบ ข้อบังคับ สัญญา หรือคำสั่งของ ก.พ. โดยเคร่งครัด

ข้อ 12

ให้ใช้บังคับระเบียบนี้กับผู้ที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงอยู่แล้วในวันหรือก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับด้วย

ข้อ 13

ให้เลขาธิการ ก.พ. รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

รองนายกรัฐมนตรี

ประธาน ก.พ.

ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนเล่าเรียนหลวง พ.ศ. 2551

1)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 187 ง หน้า 1 วันท่ี่ 10 ธันวาคม 2551
องค์ความรู้กฎหมาย/กฎหมายลำดับรอง/ระเบียบ_ก.พ._ว่าด้วยทุนเล่าเรียนหลวง_พ.ศ._2551.txt · Last modified: 2017/10/05 09:38 by puirui