OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:กฎหมายลำดับรอง:ระเบียบ_ก.พ._ว่าด้วยเงินเพ่ิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ_ฉบับที่_3_พ.ศ._2560

ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งท่ี่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (5) และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1

ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งท่ี่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560”

ข้อ 2

1) ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3

ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 5 แห่งระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ 5 ข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ อาจได้รับเงินเพิ่มได้ตามที่ ก.พ. ประกาศกำหนด”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนท้ายระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี

ประธาน ก.พ.

ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

1)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 243 ง หน้า 1 วันที่ 2 ตุลาคม 2560
องค์ความรู้กฎหมาย/กฎหมายลำดับรอง/ระเบียบ_ก.พ._ว่าด้วยเงินเพ่ิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ_ฉบับที่_3_พ.ศ._2560.txt · Last modified: 2017/10/27 09:26 by puirui