OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย:รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2557

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
องค์ความรู้กฎหมาย:รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย:รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2557 [2018/07/18 14:35]
puirui
องค์ความรู้กฎหมาย:รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย:รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2557 [2018/07/19 09:19] (current)
puirui [สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร]
Line 11: Line 11:
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ​ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ​
  
-โดยที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยคณะทหารและตำรวจได้นำความกราบบังคมทูลว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน จนลุกลามไปสู่แทบทุกภูมิภาคของประเทศ ประชาชนแตกแยกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ขาดความสามัคคีและมีทัศนคติไม่เป็นมิตรต่อกัน บางครั้งเกิดความรุนแรง ใช้กำลังและอาวุธสงครามเข้าทำร้ายประหัตประหารกัน สวัสดิภาพและการดำรงชีวิตของประชาชนไม่เป็นปกติสุข การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองชะงักงัน กระทบต่อการใช้อำนาจในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร และในทางตุลาการ การบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ผล นับเป็นวิกฤติการณ์ร้ายแรงที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน แม้รัฐจะแก้ไขปัญหาด้วยกลไกและมาตรการทางกฎหมาย เช่น นำกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในภาวะต่าง ๆ มาบังคับใช้ ยุบสภาผู้แทนราษฎรและจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป และฝ่ายที่ไม่ได้เป็นคู่กรณี เช่น องค์กรธุรกิจ ภาคเอกชน องค์กรตามรัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง กองทัพ และวุฒิสภา ได้พยายามประสานให้มีการเจรจาปรองดองกัน แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ กลับจะเกิดข้อขัดแย้งใหม่ในทางกฎหมายและการเมือง เป็นวังวนแห่งปัญหาไม่รู้จักจบสิ้น ในขณะที่ความขัดแย้งได้ขยายตัวกว้างขวางออกไป และมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นจลาจลได้ทุกขณะซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ความสะดวกสบายของประชาชนผู้สุจริต กระทบต่อการทำมาหากินและภาวะหนี้สินของเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนา การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การป้องกันปัญหาจากภัยธรรมชาติ ความเชื่อถือในอำนาจรัฐ และความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ ทั้งยังเปิดช่องให้มีการก่ออาชญากรรมและความไม่สงบอื่นเพิ่มขึ้น อันจะเป็นการทำลายความมั่นคงของชาติและความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในที่สุด คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงจำเป็นต้องเข้ายึดและควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ ​๒๒ ​พฤษภาคม ​๒๕๕๗ ​และประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ​๒๕๕๐ ​สิ้นสุดลง ยกเว้นความในหมวด ​๒ พระมหากษัตริย์ โดยได้กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาไว้สามระยะคือ ระยะเฉพาะหน้า เป็นการใช้อำนาจสกัดการใช้กำลังและการนำอาวุธมาใช้คุกคามประชาชน ยุติความหวาดระแวง และแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ที่สะสมมากว่าหกเดือนให้คลี่คลายลง เพื่อเตรียมเข้าสู่ระยะที่สองซึ่งจะจัดให้มีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จัดตั้งสภาขึ้นทำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ และให้มีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดิน แก้ไขสถานการณ์อันวิกฤติให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ ฟื้นฟูความสงบเรียบร้อย ความรู้รักสามัคคี และความเป็นธรรม แก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง จัดให้มีกฎหมายที่จำเป็นเร่งด่วน จัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติและองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้มีการปฏิรูปในด้านการเมืองและด้านอื่น ๆ และให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่วางกติกาการเมืองให้รัดกุม เหมาะสม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สามารถตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม ก่อนจะส่งมอบภารกิจเหล่านี้แก่ผู้แทนปวงชนชาวไทยและคณะรัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินในระยะต่อไป ในการดำเนินการดังกล่าวนี้จะให้ความสำคัญแก่หลักการพื้นฐานยิ่งกว่าวิธีการในระบอบประชาธิปไตยเพียงประการเดียว จึงจำเป็นต้องใช้เวลาสร้างบรรยากาศแห่งความสงบเรียบร้อยและปรองดอง เพื่อนำความสุขที่สูญหายไปนานกลับคืนสู่ประชาชน และปฏิรูปกฎเกณฑ์บางเรื่องที่เคยเป็นชนวนความขัดแย้ง ไม่ชัดเจน ไร้ทางออกในยามวิกฤติ ขาดประสิทธิภาพหรือไม่เป็นธรรม ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชนในชาติ ซึ่งควรใช้เวลาไม่ยาวนานหากเทียบกับเวลาที่จะต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ถ้าปล่อยให้สถานการณ์ผันแปรไปตามยถากรรม จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้บทบัญญัติต่อไปนี้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) จนกว่าจะได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะจัดทำขึ้นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป +โดยที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยคณะทหารและตำรวจได้นำความกราบบังคมทูลว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน จนลุกลามไปสู่แทบทุกภูมิภาคของประเทศ ประชาชนแตกแยกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ขาดความสามัคคีและมีทัศนคติไม่เป็นมิตรต่อกัน บางครั้งเกิดความรุนแรง ใช้กำลังและอาวุธสงครามเข้าทำร้ายประหัตประหารกัน สวัสดิภาพและการดำรงชีวิตของประชาชนไม่เป็นปกติสุข การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองชะงักงัน กระทบต่อการใช้อำนาจในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร และในทางตุลาการ การบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ผล นับเป็นวิกฤติการณ์ร้ายแรงที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน แม้รัฐจะแก้ไขปัญหาด้วยกลไกและมาตรการทางกฎหมาย เช่น นำกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในภาวะต่าง ๆ มาบังคับใช้ ยุบสภาผู้แทนราษฎรและจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป และฝ่ายที่ไม่ได้เป็นคู่กรณี เช่น องค์กรธุรกิจ ภาคเอกชน องค์กรตามรัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง กองทัพ และวุฒิสภา ได้พยายามประสานให้มีการเจรจาปรองดองกัน แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ กลับจะเกิดข้อขัดแย้งใหม่ในทางกฎหมายและการเมือง เป็นวังวนแห่งปัญหาไม่รู้จักจบสิ้น ในขณะที่ความขัดแย้งได้ขยายตัวกว้างขวางออกไป และมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นจลาจลได้ทุกขณะซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ความสะดวกสบายของประชาชนผู้สุจริต กระทบต่อการทำมาหากินและภาวะหนี้สินของเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนา การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การป้องกันปัญหาจากภัยธรรมชาติ ความเชื่อถือในอำนาจรัฐ และความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ ทั้งยังเปิดช่องให้มีการก่ออาชญากรรมและความไม่สงบอื่นเพิ่มขึ้น อันจะเป็นการทำลายความมั่นคงของชาติและความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในที่สุด คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงจำเป็นต้องเข้ายึดและควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ ​22 พฤษภาคม ​2557 และประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ​2550 สิ้นสุดลง ยกเว้นความในหมวด ​พระมหากษัตริย์ โดยได้กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาไว้สามระยะคือ ระยะเฉพาะหน้า เป็นการใช้อำนาจสกัดการใช้กำลังและการนำอาวุธมาใช้คุกคามประชาชน ยุติความหวาดระแวง และแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ที่สะสมมากว่าหกเดือนให้คลี่คลายลง เพื่อเตรียมเข้าสู่ระยะที่สองซึ่งจะจัดให้มีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จัดตั้งสภาขึ้นทำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ และให้มีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดิน แก้ไขสถานการณ์อันวิกฤติให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ ฟื้นฟูความสงบเรียบร้อย ความรู้รักสามัคคี และความเป็นธรรม แก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง จัดให้มีกฎหมายที่จำเป็นเร่งด่วน จัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติและองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้มีการปฏิรูปในด้านการเมืองและด้านอื่น ๆ และให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่วางกติกาการเมืองให้รัดกุม เหมาะสม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สามารถตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม ก่อนจะส่งมอบภารกิจเหล่านี้แก่ผู้แทนปวงชนชาวไทยและคณะรัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินในระยะต่อไป ในการดำเนินการดังกล่าวนี้จะให้ความสำคัญแก่หลักการพื้นฐานยิ่งกว่าวิธีการในระบอบประชาธิปไตยเพียงประการเดียว จึงจำเป็นต้องใช้เวลาสร้างบรรยากาศแห่งความสงบเรียบร้อยและปรองดอง เพื่อนำความสุขที่สูญหายไปนานกลับคืนสู่ประชาชน และปฏิรูปกฎเกณฑ์บางเรื่องที่เคยเป็นชนวนความขัดแย้ง ไม่ชัดเจน ไร้ทางออกในยามวิกฤติ ขาดประสิทธิภาพหรือไม่เป็นธรรม ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชนในชาติ ซึ่งควรใช้เวลาไม่ยาวนานหากเทียบกับเวลาที่จะต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ถ้าปล่อยให้สถานการณ์ผันแปรไปตามยถากรรม จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้บทบัญญัติต่อไปนี้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) จนกว่าจะได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะจัดทำขึ้นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป
  
   * [[องค์ความรู้กฎหมาย:​รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2557:​มาตรา_1|มาตรา 1]]   * [[องค์ความรู้กฎหมาย:​รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2557:​มาตรา_1|มาตรา 1]]
Line 27: Line 26:
   * [[องค์ความรู้กฎหมาย:​รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2557:​มาตรา_12|มาตรา 12]]   * [[องค์ความรู้กฎหมาย:​รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2557:​มาตรา_12|มาตรา 12]]
   * [[องค์ความรู้กฎหมาย:​รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2557:​มาตรา_13|มาตรา 13]]   * [[องค์ความรู้กฎหมาย:​รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2557:​มาตรา_13|มาตรา 13]]
-  * ... +  * [[องค์ความรู้กฎหมาย:​รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศัช_2557:​มาตา_14|มาตา 14]] 
- +  * [[องค์ความู้กฎหมาย:​ัฐธรรมนูญแห่งราณาจักร_พุทธศกราช_2557:​าตา_15|มาตรา 15]] 
- +  * [[องค์ความรู้ฎหมาย:​รฐธรมนูญแห่งราชอาณาจักรไท_พุธศักาช_2557:​มาตา_16|าตรา 16]] 
- +  * [[องค์ความรูกฎหมาย:​รฐธรรมนูแห่งราชอาณาจกรไทย_พุทธศักราช_2557:​มารา_17|มาตรา 17]] 
-==== มารา ​2 ==== +  * [[องค์ความรู้กฎหมาย:​รัฐธรรมนูญแ่งรชอาณาจัรไทย_พุทธศกราช_2557:​มาตรา_18|มาตรา 18]] 
- +  * [[องค์ความรู้กฎหมาย:​รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2557:​มาตรา_19|มาตรา 19]] 
-ะเทศไทยมีการปกครองระบอบปชาธิปีพากทรงเป็นปุข +  * [[องค์ความรู้กฎหมาย:​รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไท_พุทธศกราช_2557:​มาตรา_20|มาตรา 20]] 
- +  * [[องค์ควารูกฎหมาย:​รฐธรรมนูญแห่ราชาณาจักรไท_พุทธศักราช_2557:​มา_21|าตรา ​21]] 
-ใหบทบัญัติของหมวด 2 พมหากัตริย์ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ​2550 ซึ่งยังคีผลใชังคับอยู่ตามะกคณรักาความสงบแห่งชาติ ฉบี่ 11/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภคม ​พุทธศักราช ​2557 ยังคงใชังไปเป็นส่หน่งองรัฐธรรมนูญนี้ ​ละภายต้ังมาตรา ​43 วรรคหน่ง ที่ใดในบญญัติดังล่อ้างถึงรัฐสภาหรธาัฐสภให้หมายถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาตหรธานสภนิิบัญญัติแห่งชาตตามรัฐธรรมนูญนี้ ​ล้วแตรณี +  * [[อง์ความรู้กฎหมาย:​รัฐธรรมนูญแห่งราชอาาจักไทย_พุทธศักช_2557:​มาตรา_22|มาตรา 22]] 
- +  * [[องค์ความรู้กฎหมาย:​รัฐธรรมนูญแห่งราณาจกรไย_พุทธศักราช_2557:​มาตรา_23|มาตรา 23]] 
-ในเื่มหากัตริยจะไม่ทัอยู่ในราชอาณาจักร หรอจทรงหารราชารม่ได้ด้วเหตใดตาม ​จะทรงแ่งผู้ใดผู้หน่งเป็นผู้สำเจราชการแทพรองค์หรือไม่ก้ และใ้ประธรัฐสภาเป็้ลามรับสงพระบรมราชโองการแ่งง และเ่อกรณีเป็นปตามมาตรานี้แล้ว มิให้นความนมาตรา ​18 มาตรา ​19 ละมาตรา ​20 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ​2550 มาใชังบ +  * [[อค์คามรู้กฎหมาย:​รฐธรรมูญแหงรชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2557:​มาตรา_24|มาตรา 24]] 
- +  * [[องค์ความรูกฎหมาย:​รฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจกรไทย_พุทธศักราช_2557:​มารา_25|มาตรา 25]] 
-==== มาตรา ​3  ====+  * [[งค์คามรู้กฎมาย:​รัฐธรรมูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2557:​มาตรา_26|มาตรา 26]] 
 +  * [[องค์ความรู้กฎหมาย:​รัฐธรรมนูญแห่งรชอาณาจักรไท_พุทธศักราช_2557:​มารา_27|มาตรา 27]] 
 +  * [[องค์ความรูกฎหมาย:​รฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจกรไทย_พุทธศักราช_2557:​มาตรา_28|มาตา 28]] 
 +  * [[อง์ความรู้กฎมาย:​รัฐธรรมูญแห่งราชอาณาจักรไย_พุธศักช_2557:​มาตรา_29|มาตรา 29]] 
 +  * [[งค์ความรูกฎหมย:รัฐธรรมนูญแ่งาชาณาจักไทย_พุทศักรช_2557:​มาตรา_30|มาตรา 30]] 
 +  * [[องค์ความรูกฎหมาย:รฐธรรมนูญแห่งราอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2557:​มาตรา_31|มาตรา 31]] 
 +  * [[องค์ความรู้กฎมาย:ัฐธรรมนูญแห่งราชาณาจักไทย_พุทศักรช_2557:​มาตรา_32|มาตรา 32]] 
 +  * [[องค์ความรู้กฎหมาย:​รฐธรรมนูญแห่งราอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2557:​มาตรา_33|มารา 33]] 
 +  * [[องค์ความรู้กฎหมาย:​รัฐธรรมนูญแาชอาาจักรไทย_พุทธศักราช_2557:​าตรา_34|มาตรา 34]] 
 +  * [[งค์ความู้กฎหาย:​รัฐธรรมนูญแ่งรชอาณาจัรไทย_พุทธศกราช_2557:​มาตรา_35|มาตรา 35]] 
 +  * [[องคควารู้กฎหมาย:​รัฐธรรมนูญแหาชอาณาจักรไย_พุทธศกราช_2557:​มาตรา_36|มาตรา 36]] 
 +  * [[งค์ความรู้กฎหมา:​รัฐธรรมนญแหราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2557:​มาตรา_37|มาตรา 37]] 
 +  * [[องค์ความรู้กฎมาย:ัฐธรรมนูญแห่งราชาณาักรไย_พุทธศักาช_2557:​มาตรา_37/​1|มาตรา 37/1]] 
 +  * [[อค์ความู้กฎย:ัฐธรมนูญแห่งราชณาจักรไ_พทธศัราช_2557:​มา_38|าตา 38]] 
 +  * [[อค์ความรู้กฎหมาย:​รัฐธรรมนูญ่งราชอาณาจกรไทย_พุทธศักราช_2557:​มาตรา_39|มาตรา 39]] 
 +  * [[อค์ความรู้กฎมาย:​รัฐธรรมูญแห่งราชอาณาักรไทย_พุทธศักราช_2557:​มาตรา_39/​1|มาตรา 39/1]] 
 +  * [[องค์ความรู้ฎหมย:ัฐธรรมนูญห่งราชอาณาจักรไย_ุทธศักาช_2557:​มาตรา_39/​2|มาตรา 39/2]] 
 +  * [[องค์ความรู้กฎมาย:​รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจัทย_พุทธศักราช_2557:​มาตรา_39/​3|มาตรา 39/3]] 
 +  * [[องค์ความรูกฎย:รัฐธรรมนูญแห่ชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2557:​าตรา_40|มาตรา 40]] 
 +  * [[องค์ความรู้กฎหมาย:​รัฐธรรมูญแห่ราชอาณาจักรไทย_ุทธศักาช_2557:​มาตา_41|าตรา ​41]] 
 +  * [[องค์ความรู้ฎหมย:ัฐธรรมนูญ่งราชอาณาจกรไทย_พุทธศักราช_2557:​มาตรา_42|มาตรา 42]] 
 +  * [[อค์ควารู้กฎหมาย:​รัฐธรรมนูญแหงราชาณาจักรไทย_พุทธศักรช_2557:าตรา_43|มาตรา ​43]] 
 +  * [[องค์ครูกฎหมาย:​รัฐธรรมูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2557:​มาตรา_44|มาตรา 44]] 
 +  * [[องค์ความรู้กฎหมาย:​รัฐธรรมูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2557:​มาตรา_45|มาตรา ​45]] 
 +  * [[องค์ความรู้กฎหมาย:​รัฐธรรมนูญห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2557:​มาตรา_46|มาตรา 46]] 
 +  * [[องค์ความรู้กฎหมาย:​รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2557:มาตรา_47|มาตรา 47]] 
 +  * [[องค์ความรูกฎหมาย:​รฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจกรไทย_พุทธศักราช_2557:​มาตรา_48|มาตรา 48]]
  
 +ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  
 +พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  
 +หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  
 +{{ :​องค์ความรู้กฎหมาย:​รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย:​รธน._2557.pdf |รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557}}
  
 +{{tag> องค์ความรู้กฎหมาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_2557}}
องค์ความรู้กฎหมาย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย/รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พุทธศักราช_2557.1531899317.txt.gz · Last modified: 2018/07/18 14:35 by puirui