OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:วินัยและการดำเนินการทางวินัย:7.infographic:การขอยกเว้นกรณีมีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือน

การขอยกเว้นกรณีมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นข้าราชการพลเรือน

องค์ความรู้กฎหมาย/วินัยและการดำเนินการทางวินัย/7.infographic/การขอยกเว้นกรณีมีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือน.txt · Last modified: 2018/03/08 16:42 by wanwimon