OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:วินัยและการดำเนินการทางวินัย:7.infographic:ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง_ตามมาตรา_85_1

ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (1)

ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา 85 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้กฎหมาย/วินัยและการดำเนินการทางวินัย/7.infographic/ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง_ตามมาตรา_85_1.txt · Last modified: 2019/04/09 16:03 by thachakrits