OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:วินัยและการดำเนินการทางวินัย:7.infographic:ละทิ้ง_ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ

Media Manager

Media Files

Files in องค์ความรู้กฎหมาย:การขอยกเว้นเข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้าม

File

องค์ความรู้กฎหมาย/วินัยและการดำเนินการทางวินัย/7.infographic/ละทิ้ง_ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ.txt · Last modified: 2018/08/31 09:25 by puirui