OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2551:ว_10_มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ว 10/2551 เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ที่ นร 1008/ว 10

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

11 ธันวาคม 2551

เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

เรียน (กระทรวง กรม จังหวัด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแยกตามประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง 2. แผ่นบันทึกข้อมูลซีดีรอม เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จำนวน 1 แผ่น

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 45 บัญญัติให้ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 4 ประเภท ได้แก่ ตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป และมาตรา 48 ให้ ก.พ. จัดทำมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งโดยจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน เพื่อให้ยึดถือเป็นหลักในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญทุกตำแหน่งในส่วนราชการ ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้ระบุชื่อตำแหน่งในสายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไว้ด้วย

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว ก.พ. จึงมีมติให้กำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จำนวน 245 สายงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายปรีชา วัชราภัย

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

สำนักงาน ก.พ.

โทร. 0 2280 3422 , 0 2282 0362

โทรสาร 0 2282 0874

ว 10/2551 เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2551/ว_10_มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง.txt · Last modified: 2017/11/17 16:17 by thachakrits