OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2551:ว_11_การใช้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._2551

ว 11/2551 เรื่อง การใช้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ที่ นร 1008/ว 11

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

11 ธันวาคม 2551

เรื่อง การใช้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

เรียน (เวียน กระทรวง กรม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของทุกส่วนราชการ เข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

2. บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

3. บัญชีจัดข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

4. แบบคำสั่งและแบบบัญชีแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง

ตามที่มาตรา 131 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติให้บทบัญญัติในลักษณะ 4 ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ 5 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ยังไม่ใช้บังคับจนกว่า ก.พ. จะจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเสร็จ และจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของทุกส่วนราชการเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแห่ง และประกาศให้ทราบ จึงให้นำบทบัญญัติในลักษณะ 4 ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ 5 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ก.พ. ประกาศเป็นต้นไป นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเสร็จ และจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของทุกส่วนราชการเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเสร็จแล้ว พร้อมทั้งได้มีประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงมีผลให้ลักษณะ 4 ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ 5 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

จึงขอส่งบัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) บัญชีจัดข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) แบบคำสั่งและแบบบัญชีแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) มาเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 131 ดังกล่าวให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ผู้บังคับบัญชา ได้แก่

1.1 รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้สั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี

1.2 ปลัดกระทรวง เป็นผู้สั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

1.3 อธิบดีหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นอธิบดี เป็นผู้สั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรม หรือส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดี

2. ให้ส่วนราชการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งตามประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่ง ตามบัญชีจัดข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มกราคม 2552 ตามแบบคำสั่งและแบบบัญชีแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ทั้งนี ต้องแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขที่เดิม ตามสถานภาพเดิมที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นมีอยู่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และให้การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551

3. ผู้ได้รับการแต่งตั้งจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แต่โดยที่การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของบางสายงาน ทำให้ข้าราชการพลเรือนสามัญบางรายมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่กำหนดใหม่ ก.พ. จึงมีมติอนุมัติให้ส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหน่งใดในกรณีดังต่อไปนี้อยู่ในวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และเป็นผู้มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ให้ดำรงตำแหน่งนั้นตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้

3.1 กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ซึ่ง ก.พ. ได้อนุมัติให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ไปแล้ว

3.2 กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 รายที่มีคุณวุฒิต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เช่น มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) ซึ่งเดิมได้กำหนดคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไว้ ให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปได้

3.3 กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ไม่มีคุณวุฒิระดับปริญญา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 สำหรับตำแหน่งที่มาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไว้ทั้งกรณีไม่ต้องได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาและกรณีต้องได้รับคุณวุฒิระดับปริญญา ได้แก่ นักวิชาการที่ดิน เจ้าพนักงานปกครอง นายตรวจศุลกากร เจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต สมุห์บัญชีอำเภอ และพยาบาลเวชปฏิบัติ ให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการได้

3.4 กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรมตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ซึ่งไม่มีคุณวุฒิระดับปริญญา และไม่อาจจัดเข้าตำแหน่งประเภทอำนวยการที่ ก.พ. กำหนดเป็นผู้อำนวยการเฉพาะด้านที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการได้

4. การปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

5. เมื่อได้ดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้จัดส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ออกคำสั่ง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในกรณีที่บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่ง หรือบัญชีจัดข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่ง มีความคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริง ทั้งที่ส่วนราชการตรวจพบและแจ้งสำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงาน ก.พ. ตรวจพบ สำนักงาน ก.พ. จะได้ดำเนินการปรับปรุงบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง แล้วแจ้งส่วนราชการเพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชรภัย)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2280 3422 0 2282 0362

โทรสาร 0 2282 0874

สำเนาส่ง สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง

ว 11/2551 เรื่อง การใช้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2551/ว_11_การใช้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._2551.txt · Last modified: 2018/01/08 15:56 by puirui