OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2551:ว_14_การรับรองคุณวุฒิ

ว 14/2551 เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ // **(ยกเลิกเฉพาะส่วนบัญชีอัตราเงินเดือนฯ โดย ว 31/2553)**

( ยกเลิกเฉพาะส่วนบัญชีอัตราเงินเดือนฯ โดย ว 31/2553 )

ที่ นร 10014.3/ว 14

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

11 ธันวาคม 2551

เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

สิ่งท่ี่ส่งมาด้วย

1. หลักเกณฑ์ วิธีการรับรองคุณวุฒิและการกำหนดอัตราเงินเดือน จำนวน 1 ฉบับ

2. บัญชีอัตราเงินเดือนและระดับตำแหน่งและประเภทตำแหน่งของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นจากสถานศึกษาในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติให้ ก.พ. มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน และการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับตำแหน่งและประเภทตำแหน่งสำหรับคุณวุฒิดังกล่าว

ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การรับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กำหนด ก.พ.จึงมีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองคุณวุฒิ อัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนรวมทั้งระดับและประเภทตำแหน่งของผู้ที่ส่วนราชการประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการ ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การกำหนดคุณวุฒิเพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ให้ใช้บังคับสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

กลุ่มหลักสูตรและคุณวุฒิ

เอกสารแนบ

  • สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หลักเกณฑ์ วิธีการรับรองคุณวุฒิและการกำหนดอัตราเงินเดือน
  • สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 การกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนและระดับตำแหน่งและประเภทตำแหน่งของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่านจากสถานศึกษาในประเทศที่ ก.พ. รับรองแล้ว

ว 14/2551 เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ

Related To

มาตรา_8

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2551/ว_14_การรับรองคุณวุฒิ.txt · Last modified: 2019/11/21 16:58 by chaiwat