OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2551:ว_14_การรับรองคุณวุฒิ

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2551:ว_14_การรับรองคุณวุฒิ [2017/11/23 15:42]
puirui ↷ Page moved and renamed from องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:ว_14:2551_เรื่อง_การรับรองคุณวุฒิ to องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2551:ว_14_การรับรองคุณวุฒิ
องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2551:ว_14_การรับรองคุณวุฒิ [2019/11/21 16:58] (current)
chaiwat
Line 1: Line 1:
-====== ว 14/2551 เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ ======+====== ว 14/2551 เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ ​  // **(ยกเลิกเฉพาะส่วนบัญชีอัตราเงินเดือนฯ โดย ว 31/​2553)** ​====== 
 + 
 +<color #​ed1c24>​**( ยกเลิกเฉพาะส่วนบัญชีอัตราเงินเดือนฯ โดย [[องค์ความรู้กฎหมาย:​หนังสือเวียน:​2553:​ว_31_การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่_ก.พ._รับรอง| ว 31/2553]] )**</​color>​
  
 ที่ นร 10014.3/ว 14 ที่ นร 10014.3/ว 14
  
-...+สำนักงาน ก.. 
 + 
 +ถนนพิษณุโลก กทม10300 
 + 
 +11 ธันวาคม 2551 
 + 
 +เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ 
 + 
 +เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 
 + 
 +สิ่งท่ี่ส่งมาด้วย 
 + 
 +1. หลักเกณฑ์ วิธีการรับรองคุณวุฒิและการกำหนดอัตราเงินเดือน จำนวน 1 ฉบับ 
 + 
 +2. บัญชีอัตราเงินเดือนและระดับตำแหน่งและประเภทตำแหน่งของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นจากสถานศึกษาในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 1 ฉบับ 
 + 
 +ด้วยมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 +บัญญัติให้ ก.พ. มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน และการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับตำแหน่งและประเภทตำแหน่งสำหรับคุณวุฒิดังกล่าว 
 + 
 +ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การรับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
 +เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กำหนด ก.พ.จึงมีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองคุณวุฒิ อัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนรวมทั้งระดับและประเภทตำแหน่งของผู้ที่ส่วนราชการประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการ ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การกำหนดคุณวุฒิเพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ให้ใช้บังคับสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
 + 
 +จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว 
 + 
 +ขอแสดงความนับถือ 
 + 
 +(นายปรีชา วัชราภัย) 
 + 
 +เลขาธิการ ก.พ. 
 + 
 +ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 
 + 
 +กลุ่มหลักสูตรและคุณวุฒิ 
 + 
 + 
 +==== เอกสารแนบ ==== 
 + 
 +  * สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หลักเกณฑ์ วิธีการรับรองคุณวุฒิและการกำหนดอัตราเงินเดือน 
 +  * สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 การกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนและระดับตำแหน่งและประเภทตำแหน่งของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่านจากสถานศึกษาในประเทศที่ ก.พ. รับรองแล้ว 
 + 
 +{{ :​องค์ความรู้กฎหมาย:​หนังสือเวียน:​2551:​13._w14-2551.pdf |ว 14/2551 เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ}} 
 + 
 +Related To 
 + 
 +[[องค์ความรู้กฎหมาย:​พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._2551:​มาตรา_8]] 
 + 
 +{{tag>​หนังสือเวียน พ.ร.บ._2551  
 +ศสล  
 +องค์ความรู้กฎหมาย:​พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._2551:​มาตรา_8}} 
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2551/ว_14_การรับรองคุณวุฒิ.1511426525.txt.gz · Last modified: 2017/11/23 15:42 by puirui