OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2551:ว_17_หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งฯ

ว 17/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ที่ นร 1008/ว 17

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

11 ธันวาคม 2551

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/17951 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติให้มีบัญชีเงินเดือน ขั้นต่ำขั้นสูงและบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญโดยแบ่งออกเป็น 4 บัญชีตามประเภทตำแหน่งที่กำหนดไว้ตามมาตรา 45 ประกอบกับมาตรา 138 บัญญัติให้การปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งเข้าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติตามมาตรา 138 ตามที่ ก.พ. เสนอ

สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ดังปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดต่าง ๆ ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2282 3422, 0 2282 0362 โทรสาร 0 2282 0874

สิ่งที่ส่งมาด้วย

  • หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551 (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงานก.พ.ที่นร1008/ว17ลงวันที่11ธันวาคม2551)

ว 17/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2551/ว_17_หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งฯ.txt · Last modified: 2017/11/24 09:23 by thachakrits