OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2551:ว_1_การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ว 1/2551 เรื่อง การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ นร 1006/ว 1

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

เรื่อง การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0711/ว 12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538

3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547

4. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 35 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547

5. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548

โดยที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 ข้อ 20 และข้อ 21 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐนับระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นทวีคูณ สำหรับใช้ในการคำนวณระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทกำหนด และให้สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งด้วย เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจและแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต้องปฏิบัติงานในภาวะไม่ปกติ ประกอบก้ับแนวทางการบริหารงานบุคคลในพื้นที่ชายแดน 3 จังหวัดภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) ตามหนังสือที่อ้างถึง 4 ได้สิ้นผลลงเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2548 เนื่องจากได้มีการประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของระเบียบข้างต้น และสนับสนุนให้การบริหารงานบุคคลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความคล่องตัวและเหมาะสม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 60 และมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 131 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก.พ. จึงมีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

1. การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ให้ส่วนราชการนับระยะเวลาที่ข้าราชการพลเรือนสามัญได้ปฏิบัติหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นทวีคูณทุกตำแหน่งและทุกสายงาน สำหรับใช้คำนวณระยะเวลาในทุกกรณี เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้

2. หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกและแต่งตั้ง

2.1 กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

(1) ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ม่ีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

ให้ส่วนราชการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลตามความเหมาะสม โดยพิจารณาคัดเลือกจากความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และ/หรือข้อเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนา/การแก้ปัญหางานที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจกำหนดให้มีคณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกก็ได้ โดยไม่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในหนังสือที่อ้างถึง 5 และเมื่อคัดเลือกได้บุคคลที่เหมาะสมแล้ว ให้แต่งตั้งได้

(2) ตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติงานโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัว สำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2

ให้ส่วนราชการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลตามความเหมาะสม โดยพิจารณาคัดเลือกจากความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ทั้งนี้ อาจกำหนดให้มีคณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกก็ได้ โดยไม่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในหนังสือที่อ้างถึง 3 และเมื่อคัดเลือกได้บุคคลที่เหมาะสมแล้ว ให้แต่งตั้งได้

(3) คุณสมบัติของผู้ได้รับแต่งตั้ง

- มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

- มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานท่ี่จะแต่งตั้งหรือสายงานอื่นที่มีลักษณะงานเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกัน ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กำหนดในหนังสือที่อ้างถึง 3 หรือ 5 สำหรับการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตาม (1) ไม่จำเป็นต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง (ต้นทุน)

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ/หรือมีคุณวุฒิเพิ่มเติมตามที่ ก.พ. กำหนด (ถ้ามี)

2.2 กรณีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม

(1) ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

ให้ส่วนราชการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลตามความเหมาะสม โดยพิจารณาคัดเลือกจากความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยไม่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในหนังสือที่อ้างถึง 2 และ 5 และเมื่อคัดเลือกได้บุคคลที่ีเหมาะสมแล้วให้แต่งตั้งได้

(2) ตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติงานโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัว สำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2

ให้ส่วนราชการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลตามความเหมาะสม โดยพิจารณาคัดเลือกจากความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานที่ผานมาโดยไม่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในหนังสือท่ี่อ้างถึง 3 และเมื่อคัดเลือกได้บุคคลที่เหมาะสมแล้วให้แต่งตั้งได้

(3) การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 6 ขึ้นไปสำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ถ้าผู้นั้นไม่เคยดำรงตำแหน่งในสายงานทีี่เริ่มต้นจากระดับ 3 มาก่อน แต่ตำแหน่งท่ี่ดำรงอยู่นั้นมีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติคล้ายคลึงกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง เช่น สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์กับสายงานนักวิชาการสหกรณ์ เป็นต้น ก็ให้แต่งตั้งได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง 1

(4) คุณสมบัติของผู้ได้รับแต่งตั้ง

- มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ/หรือมีคุณวุฒิเพิ่มเติมตามที่ ก.พ. กำหนด (ถ้ามี)

3. การดำเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2 ส่วนราชการอาจมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการแทนได้

4. สำหรับพนักงานราชการหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นที่ประสงค์จะโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งตามข้อ 2

5. ให้ทุกส่วนราชการสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่ง ถ้าผู้ใดมีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเหมาะสม ก็ให้เร่งดำเนินการคัดเลือกโดยเร็ว และเมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้ว ควรต้องให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 2 ปี เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นเป็นพิเศษ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดต่าง ๆ ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน

โทร. 0 2281 0977

โทรสาร 0 2282 7316

ว 1/2551 เรื่อง การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2551/ว_1_การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้.txt · Last modified: 2018/07/23 18:25 by puirui