OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2551:ว_20_หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการไปศึกษาเพิ่มเติม

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2551:ว_20_หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการไปศึกษาเพิ่มเติม [2017/11/09 14:31]
thachakrits
องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2551:ว_20_หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการไปศึกษาเพิ่มเติม [2017/11/17 14:28]
thachakrits
Line 1: Line 1:
 +====== ว 20/2551 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ======
 + 
 +ที่ นร 1013.8.5/​ว 20
  
 +สำนักงาน ก.พ.
 +
 +ถนนพิษณุโลก กทม. 10300
 +
 +11 ธันวาคม 2551
 +
 +เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ
 +
 +เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)
 +
 +ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 75 บัญญัติว่า การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด
 +
 +ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่คณะรัฐมนตรีได้วางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ​
 +ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 เพื่อใช้บังคับแก่ข้าราชการที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร หมายความรวมถึงข้าราชการพลเรือนสามัญด้วยแล้ว ดังนั้น ก.พ. จึงมีมติกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ โดยให้นำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
 +และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 มาใช้บังคับ
 +
 +จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
 +
 +ขอแสดงความนับถือ
 +
 +นายปรีชา วัชราภัย
 +
 +เลขาธิการ ก.พ.
 +
 +สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
 +
 +กลุ่มการศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศ
 +
 +โทร. 022819453, 022813333 ต่อ 2130
 +
 +โทรสาร 026286202
 +
 +{{ :​องค์ความรู้กฎหมาย:​หนังสือเวียน:​2551:​w20-2551.pdf |ว 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ}}
 +
 +{{tag> หนังสือเวียน พ.ร.บ._2551}}
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2551/ว_20_หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการไปศึกษาเพิ่มเติม.txt · Last modified: 2017/11/17 14:41 by thachakrits