OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2551:ว_2_ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ี่ของ_อ.ก.พ._สามัญ

ว 2/2551 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ อ.ก.พ.สามัญ

ที่ นร 1001/ว 2

สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

10 เมษายน 2551

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ อ.ก.พ.สามัญ

เรียน (เวียน กระทรวง กรม จังหวัด)

ด้วยมีส่วนราชการหลายแห่งได้หารือไปยัง สำนักงาน ก.พ.ว่า เมื่อพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับ ในวันที่ 26 มกราคม 2551 แล้ว อนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญ คือ อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.ทำหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.จังหวัด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับ จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้หรือไม่

สำนักงาน ก.พ.ขอเรียนว่า แม้ปัจจุบันบทบัญญัติในลักษณะ 1 ที่บัญญัติเกี่ยวกับ อ.ก.พ.สามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จะมีผลใช้บังคับแล้วก็ตาม แต่เมื่อ ก.พ. ยังมิได้ออกกฎ ก.พ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือการเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการตามมาตรา 15 (1) และ (2) มาตรา 17 (1) และ (2) และมาตรา 19 (1) และ (2) วาระการดำรงตำแหน่ง และจำนวน ขั้นต่ำของอนุกรรมการดังกล่าวตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตลอดจนบทบัญญัติในลักษณะ 4 ข้าราชการพลเรือนสามัญ ยังไม่มีผลใช้บังคับ ในขณะนี้ส่วนราชการต่าง ๆ จึงยังไม่สามารถดำเนินการแต่งตั้ง อ.ก.พ.สามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้

อย่างไรก็ดี โดยที่มาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 บัญญัติให้ อ.ก.พ.สามัญซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง อ.ก.พ.สามัญ ตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น อ.ก.พ.สามัญ ที่ทำหน้าที่อยู่ในวันที่ 25 มกราคม 2551 ซึ่งเป็นวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ใช้บังคับ จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง อ.ก.พ.สามัญ ใหม่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

อนึ่ง ในกรณีที่ อ.ก.พ.สามัญ ของส่วนราชการใดมีจำนวนอนุกรรมการใน อ.ก.พ.เหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่งจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้แล้ว ก็ให้ส่วนราชการนั้นเสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)

เลขาธิการ ก.พ.

กองนิติการ

โทร. 0 2547 1558 - 70

โทรสาร 0 2547 1571

ว 2/2551 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ อ.ก.พ.สามัญ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2551/ว_2_ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ี่ของ_อ.ก.พ._สามัญ.txt · Last modified: 2017/11/17 14:40 by thachakrits