OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2551:ว_6_การกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอัตรากำลังและการแต่งตั้งข้าราชการฯ

ว 6/2551 เรื่อง การกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตรากำลังและการแต่งตั้งข้าราชการในระหว่างการปรับใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ที่ นร 1006/ว 6

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

15 กันยายน 2551

เรื่อง การกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตรากำลังและการแต่งตั้งข้าราชการในระหว่างการปรับใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

เรียน (กระทรวง กรม จังหวัด)

ด้วยมาตรา 131 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้บทบัญญัติในลักษณะ 4 ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ 5 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ มีผลใช้บังคับเมื่อ ก.พ. ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเสร็จ จัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของทุกส่วนราชการเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และประกาศให้ทราบ โดยให้ผู้บังคับบัญชาสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งใหม่ภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ ให้ดำเนินการประกาศให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

เพื่อให้การจัดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม จำเป็นต้องมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตรากำลัง และการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการในระหว่างการปรับใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก.พ. จึงมีมติดังนี้

1. การกำหนดอัตรากำลัง

1.1 หลักการ

ให้คงกรอบทั้งจำนวนตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง เท่าที่มีอยู่ตามกรอบอัตรากำลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 โดยไม่ให้มีการกำหนดตำแหน่ง และระดับเพิ่มขึ้น เว้นแต่กรณีที่ ก.พ. มีมติอนุมัติการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งหรือเห็นชอบการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

1.2 แนวทางปฏิบัติ

ภายใต้หลักการดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.2.1 ให้ส่วนราชการหยุดดำเนินการกำหนดตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 18 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ที่ นร 1008/ว 5 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2549 และที่่ นร 1008/ว 1 ลงวันที่ 26 มกราคม 2550 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป

1.2.2 ก.พ. จะพิจารณาคำขอการกำหนดตำแหน่งเฉพาะกรณีที่มีรายละเอียดประกอบการพิจารณาครบถ้วนสมบูรณ์และได้รับก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ส่วนคำขอที่ได้รับตั้งแต่วันดังกล่าวจะให้ส่วนราชการไปดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น หรือกรณีที่จะเกิดผลเสียหายแก่ราชการ ก.พ. จะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป เช่น การกำหนดตำแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่หรือการให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งทีี่ส่วนราชการได้ดำเนินการเสร็จก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้น

2. การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ

2.1 หลักการ

ให้ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในระหว่างการปรับใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้เท่าที่จำเป็น เพื่อมิให้ราชการเสียหาย

2.2 แนวทางปฏิบัติ

ภายใต้หลักการดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

2.2.1 ให้เร่งรัดการออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อน และบรรจุกลับข้าราชการในส่วนราชการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2551 และให้ชะลอการดำเนินการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป จนกว่าส่วนราชการจะแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แล้วเสร็จ

2.2.2 หากดำเนินการออกคำสั่งตาม 2.2.1 ไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2551 ให้ผุู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งหรือรักษาราชการแทนในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งไปก่อน และเมื่อมีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชกา่รพลเรือน พ.ศ. 2551 แล้ว จึงให้ออกคำสั่งแต่งตั้งย้อนหลักสำหรับผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 และที่ นร 0203/ว 38 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2526 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่่ สร 0711/ว 9 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2523

2.2.3 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป (ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ว)) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) และตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.) ถ้าผู้ขอรับการประเมินบุคคลมีคุณสมบัติและได้ส่งผลงานที่มีเอกสารหลักฐานประกอบการขอประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ก็ให้ดำเนินต่อไปได้ ทั้งนี้ การออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำเนินการตาม 2.2.1 หรือ 2.2.2 แล้วแต่กรณี

2.2.4 กรณีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการให้กระทำได้เท่าที่จำเป็น เช่น การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นจะถูกยกเลิกระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2551 หรือ การบรรจุผู้ได้รับทุนรัฐบาลหรือทุนเล่าเรียนหลวง เป็นต้น

2.2.5 กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น ซึ่งหากไม่ดำเนินการจะเกิดผลเสียหายแก่ราชการ ก.พ. จะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป

3. การจัดตำแหน่งและจัดข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีการการจัดตำแหน่งและจัดข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และจัดส่งไปให้สำนักงาน ก.พ. เพื่อดำเนินการต่อไป ดังนี้

3.1 ส่วนราชการที่มีอัตรากำลังไม่เกิน 1,000 ตำแหน่ง ให้จัดส่งภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2551

3.2 ส่วนราชการที่มีอัตรากำลังเกินวกว่า 1,000 ตำแหน่ง ให้จัดส่งภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรม จังหวัด ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน

โทร. 0 2281 0977

โทรสาร 0 2282 7316

ว 6/2551 เรื่อง การกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตรากำลังและการแต่งตั้งข้าราชการในระหว่างการปรับใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2551/ว_6_การกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอัตรากำลังและการแต่งตั้งข้าราชการฯ.txt · Last modified: 2018/03/14 09:55 by puirui