OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2551:ว_8_การแต่งตั้งอนุกรรมการใน_อ.ก.พ.สามัญที่มีอนุกรรมการเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง

ว 8/2551 เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญที่มีอนุกรรมการเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง

ที่ นร 1001/ว 8

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

21 พฤศจิกายน 2551

เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญที่มีอนุกรรมการเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง

เรียน (เวียน กระทรวง กรม จังหวัด)

ด้วยมีส่วนราชการหารือไปยังก.พ.ว่าอนุกรรมการในอ.ก.พ.สามัญที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามนัยมาตรา 128 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้มีการย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่น เกษียณอายุราชการ ลาออก และเสียชีวิต ทำให้มีจำนวนอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง มีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการอย่างไร

ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 128 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ ก.พ. อ.ก.พ.วิสามัญ และ อ.ก.พ.สามัญ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้ง ก.พ.หรือจนกว่าจะได้แต่งตั้ง อ.ก.พ.วิสามัญหรืออนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญ แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้ และในขณะนี้บทบัญญัติในลักษณะ 4 ยังไม่ใช้บังคับ รวมทั้ง ก.พ. ยังมิได้ออก กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือการเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญ จึงยังไม่สามารถดำเนินการแต่งตั้ง อ.ก.พ.สามัญใหม่ได้ ประกอบกับ มาตรา 137 บัญญัติให้ การใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือเคยดำเนินการได้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 และมิได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีที่ไม่อาจดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ การดำเนินการต่อไปในเรื่องนั้นจะสมควรดำเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.พ.กำหนด และมาตรา 132 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติให้ในกรณีที่ไม่อาจนำพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือกรณีที่กำหนดไว้แล้วมาใช้บังคับได้ ตามวรรคหนึ่งการจะดำเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.พ.กำหนดดังนั้นอาศัยบทบัญญัติดังกล่าว ก.พ.จึงเห็นควรกำหนดให้กรณีของ อ.ก.พ.สามัญ หากจะแต่งตั้งอนุกรรมการแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งในขณะที่เหลือจำนวนอนุกรรมการอยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งนั้น ให้แต่งตั้งตามองค์ประกอบตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และเห็นควรกำหนดให้นำหลักเกณฑ์วิธีการตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม และโดยที่เรื่องนี้เป็นการตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ก.พ.จึงมีมติให้นำมติ ก.พ.ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 8 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551เพื่อให้ใช้บังคับได้ตามกฎหมายต่อไป

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 แล้ว มีมติให้ความเห็นชอบตามที่ ก.พ.เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดต่างๆทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

นายปรีชา วัชราภัย

เลขาธิการ ก.พ.

กองนิติการ

โทร. 0 2547 1563

โทรสาร 0 2547 1571

ว 8/2551 เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญที่มีอนุกรรมการเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2551/ว_8_การแต่งตั้งอนุกรรมการใน_อ.ก.พ.สามัญที่มีอนุกรรมการเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง.txt · Last modified: 2017/11/17 14:36 by thachakrits