OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2552:ว_11_การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปฯ

ว 11/2552 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

(ยกเลิกโดย ว 9/2557)

ที่ นร 1008/ว 11

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

24 มีนาคม 2552

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 62 บัญญัติให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น ก.พ. อาจ อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งก็ได้ แต่โดยที่มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไว้ประการหนึ่งว่า จะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด จึงทำให้ข้าราชการพลเรือนสามัญบางรายซึ่งเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 7 หรือระดับ 8 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 อยู่ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2551 มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตามที่มาตรฐานกำหนดตำแหน่งกำหนดไว้

ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ได้เป็นการเฉพาะคราวในครั้งแรกของแต่ละบุคคล จึงมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ต้องดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือ

2. ต้องดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่า มาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

3. ต้องดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 8 หรือ

4. ต้องดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่า มาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

สำหรับการที่จะแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 หรือหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 แล้วแต่กรณี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2280 3422

โทรสาร 0 2282 0874

ว 11/2552 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2552/ว_11_การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปฯ.txt · Last modified: 2018/04/04 14:29 by puirui