OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2552:ว_15_แนวทางการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบ_hipps

ว 15/2552 เรื่อง แนวทางการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ที่ นร 1003/ว 15

สำนักงานก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม.10300

29 เมษายน 2552

เรื่อง แนวทางการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงสูง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ ว 7 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2550

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้มีมติเห็นชอบให้นำระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงมาใช้สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเตรียมข้าราชการสำหรับการดำรงตำแหน่งนักบริหาร ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น

ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า แนวทางการสรรหาและคัดเลือกตามที่กำหนดในข้อ 2 ของ เอกสารรายละเอียด เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงสูงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือที่อ้างถึง ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ที่ได้มีการปรับปรุงระบบตำแหน่งใหม่ โดยแบ่งออกเป็นประเภทและระดับตำแหน่ง ก.พ. จึงมีมติให้ปรับปรุงแนวทางการสรรหาและคัดเลือกในข้อ 2 ดังกล่าว เป็นดังนี้

“2. การสรรหาและคัดเลือก

2.1 แนวทางการสรรหา

2.1.1 การสรรหาข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงสูง สามารถดำเนินการได้ 2 แนวทาง ดังนี้

(1) ผู้บังคับบัญชาระดับต้นที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน และผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก) พิจารณาเสนอชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ ก.พ.กำหนดโดยคำนึงถึงความสมัครใจของข้าราชการผู้นั้นด้วย

(2) ข้าราชการผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่ ก.พ. กำหนดสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก

ทั้งนี้ ขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ที่ตนสังกัด หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. (www.ocsc.go.th)

2.1.2 คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัคร ดังต่อไปนี้

(1) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

(1.1) กรณีบรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่าสองปี หรือ

(1.2) กรณีบรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือ

(1.3) กรณีได้รับคุณวุฒิปริญญาโทเพิ่มขึ้น และได้ปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิแล้ว หรือกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นคุณวุฒิคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการให้ลดอายุราชการเป็นไม่น้อยกว่าหนึ่งปีได้หรือ

(1.4) กรณีดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปแล้วได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการโดยใช้คุณวุฒิปริญญา อาจนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเดิมมานับรวมกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งปัจจุบันเพื่อให้มีอายุราชการ ดังนี้

(1.4.1) อายุราชการรวมกันไม่น้อยกว่าสองปี สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ

(1.4.2) อายุราชการรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี สำหรับคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก

(2)ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนราชการที่สมัครอย่างน้อย 1 ปี

(3) มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานและมีผลการปฏิบัติราชการโดยเฉลี่ยในระดับดีมาก

(4)เป็นผู้ที่มีศักยภาพที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนา

(5) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก ตลอดจนมีความรู้และทักษะทางคอมพิวเตอร์ในระดับที่ใช้งานได้ดี

(6)เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัยจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

ทั้งนี้ อ.ก.พ. กรม คณะกรรมการที่ อ.ก.พ. กรมแต่งตั้ง หรือคณะกรรมการที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งแล้วแต่กรณี อาจกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัครเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ให้ใช้คุณสมบัติและหลักเกณฑ์เดียวกันกับข้าราชการพลเรือนสามัญทั่วไป เว้นแต่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหาร การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ให้เข้าสู่ระบบได้ตามความสมัครใจ

2.2 แนวทางการคัดเลือก

การคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงสูงประกอบด้วย 2 ขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้

2.2.1 การคัดเลือกขั้นตอนที่ 1

(1) การคัดเลือก ส่วนราชการอาจพิจารณาเลือกดำเนินการแนวทางใดแนวทางหนึ่งได้ดังนี้

แนวทางที่ 1 ดำเนินการคัดเลือกโดย อ.ก.พ. กรม

แนวทางที่ 2 ดำเนินการโดยคณะกรรมการที่ อ.ก.พ. กรมแต่งตั้ง หรือ

แนวทางที่ 3 ดำเนินการโดยคณะกรรมการที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าส่วนราชการเป็นประธานคณะกรรมการ และอย่างน้อยกรรมการต้องประกอบด้วย ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือตำแหน่งประเภทอำนวยการของส่วนราชการที่กำกับดูแลงานปรับปรุงโครงสร้างและระบบงาน ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือตำแหน่งประเภทอำนวยการของส่วนราชการที่กำกับดูแลงานนโยบายและยุทธศาสตร์ และผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในระดับสูงสุดของส่วนราชการ

(2) การรายงานผลการคัดเลือก

(2.1) การรายงานผลต่อ อ.ก.พ.กรม ให้คณะกรรมการที่ อ.ก.พ. กรมแต่งตั้ง หรือคณะกรรมการที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งแล้วแต่กรณี รายงานผลการคัดเลือกให้ อ.ก.พ. กรมเพื่อทราบ

(2.2) การรายงานผลต่อสำนักงาน ก.พ. ให้ส่วนราชการแจ้งผลการคัดเลือกพร้อมรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 ให้สำนักงาน ก.พ. เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 และประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนาระบบการสรรหา และคัดเลือกข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงภาคราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(3) สัดส่วนจำนวนข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงสูง

จำนวนข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 เมื่อรวมกับจำนวนข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงสูงที่มีอยู่แล้ว จะต้องไม่เกินจำนวนตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิของส่วนราชการนั้น ๆ รวมกัน

2.2.2 การคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 สำนักงาน ก.พ. จะคัดเลือก โดยวิธีการประเมินที่ ก.พ. กำหนด เพื่อให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงสูงในแต่ละส่วนราชการมีคุณภาพและมาตรฐานที่เทียบเคียงกัน

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการทำให้ไม่อาจดำเนินการตามแนวทางการสรรหาและคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ให้ส่วนราชการขอทำความตกลงกับ ก.พ. เป็นกรณี ๆ ไป”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)

เลขาธิการ ก.พ.

กลุ่มยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

ศูนย์นักบริหารระดับสูง

โทรศัพท์ 0 2547 1705 โทรสาร 0 2547 1736

ว 15/2552 เรื่อง แนวทางการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2552/ว_15_แนวทางการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบ_hipps.txt · Last modified: 2017/11/27 15:37 by puirui