OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2552:ว_17_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

ว 17/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

(ยกเลิกโดย ว 2/2558)

ที่ นร 1008/ว 17

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

2 กรกฎาคม 2552

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 9 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติ ก.พ. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อถือปฏิบัติ นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แล้ว ก.พ. จึงมีมติให้ยกเลิกมติ ก.พ. ตามหนังสือที่อ้างถึง และให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณากำหนดตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ การใดที่ได้ดำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ก็ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามหนังสือที่อ้างถึงต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1970, 0 2547 1000 ต่อ 8111, 8116 - 7, 8121

โทรสาร 0 2547 1439

ว 17/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

เอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2552/ว_17_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง.txt · Last modified: 2018/04/04 14:30 by puirui