OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2552:ว_18_หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มฯ

ว 18/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

(ยกเลิกโดย ว 3/2554)

ที่ นร 1008/ว 18

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

2 กรกฎาคม 2552

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008 / ว 14 ลงวันที่ 24 เมษายน 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล

ตามหนังสือที่อ้างถึง อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 มาเพื่อถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงมีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) บางประการ ดังต่อไปนี้

1. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคลในหน้า 5 ข้อ ข) 1.1)และให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้แทน

“1.1) ให้ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมแต่งตั้ง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ขึ้นมาคณะหนึ่ง รับผิดชอบการประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่ขอรับ พ.ต.ก. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐกำหนด จำนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย

(1) ผู้แทน อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมที่ได้รับมอบหมาย

(2) ที่ปรึกษาด้านกฎหมายระดับกระทรวง (ตำแหน่งนิติกรทรงคุณวุฒิ)ที่ปรึกษาด้านกฎหมายระดับกรม (ตำแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ) และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในกรม (ตำแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ) หากกระทรวงหรือกรมดังกล่าวไม่มีตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย หรือตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายดังกล่าว ให้แต่งตั้งรองหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจด้านกฎหมาย

ในกรณีที่ไม่มีบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภายนอกส่วนราชการ ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(3.1) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการไม่ต่ำกว่าระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง หรือตำแหน่งประเภทบริหาร หรือเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าตามที่ ก.พ. กำหนด หรือเคยเป็นข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 9 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขากฎหมายซึ่งรับเงินเดือนในอัตราไม่ต่ำกว่าระดับ 9 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในภาคเอกชน และ

(3.2) เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานด้านกฎหมายของส่วนราชการเป็นอย่างดีและเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพกฎหมาย และ

(3.3) ต้องไม่เป็นข้าราชการพนักงานราชการหรือลูกจ้างในส่วนราชการที่จะได้รับแต่งตั้ง และ

(3.4) ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่ขอรับการคัดเลือก หรือส่วนราชการที่จะได้รับแต่งตั้ง

(4) หัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ”

2. เนื่องจากการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลเพื่อให้ได้รับ พ.ต.ก. ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่คาดหวัง ตัวชี้วัดและเป้าหมายสำหรับ การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และการระบุลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกแต่ละระดับไว้เป็น มาตรฐานยังไม่มีแนวทางที่ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมสามารถกำหนดได้ จึงให้นำแนวทางการประเมินคุณลักษณะของบุคคลตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 ในส่วนวิธีการประเมินบุคคลซึ่งกำหนดในขั้นตอนที่ 3 ก) ตามตัวอย่างแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาใช้แทนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008 / ว 14 ลงวันที่ 24 เมษายน 2552 ในหน้า 8 ข้อ 2.1) และ หน้า 15 ข้อ 2.1) เฉพาะในส่วนการกำหนดคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่คาดหวัง ตัวชี้วัดและเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และการระบุลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกแต่ละระดับไว้เป็นมาตรฐาน ไปพลางก่อน ทั้งนี้ จนกว่า อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับ การรับรองนักกฎหมายภาครัฐจะมีมติเป็นอย่างอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 1984 8100 8101 8119 8121

โทรสาร 0 2547 1437

สิ่งที่ส่งมาด้วย

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2552/ว_18_หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มฯ.txt · Last modified: 2018/04/04 14:31 by puirui