OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2552:ว_20_หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2552/ว_20_หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ.txt · Last modified: 2018/03/12 15:52 by puirui