OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2552:ว_20_หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

Media Manager

Media Files

Files in องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2552

File

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2552/ว_20_หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ.txt · Last modified: 2018/03/12 15:52 by puirui