OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2552:ว_21_การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._2551

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2552:ว_21_การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._2551 [2018/03/20 11:58]
puirui
องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2552:ว_21_การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._2551 [2018/03/20 13:19]
puirui
Line 29: Line 29:
 3. การลงโทษผู้กระทำผิดวินัยอยางไม่ร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในกรณีที่จะลงโทษในสถานโทษลดเงินเดือน ตามมาตรา 96 ก็ให้ลงโทษลดเงินเดือนครั้งหนึ่งตามตารางการเลื่อนเงินเดือนชั่วคราวตามข้อ 2 โดยอนุโลมไม่เกินหนึ่งขั้น 3. การลงโทษผู้กระทำผิดวินัยอยางไม่ร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในกรณีที่จะลงโทษในสถานโทษลดเงินเดือน ตามมาตรา 96 ก็ให้ลงโทษลดเงินเดือนครั้งหนึ่งตามตารางการเลื่อนเงินเดือนชั่วคราวตามข้อ 2 โดยอนุโลมไม่เกินหนึ่งขั้น
  
-4. ...+4. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้สั่งให้สอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่เดิมและในวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ยังสอบสวนพิจารณาไม่เสร็จ เมื่อสอบสวนต่อไปเสร็จแล้วให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรายงาน โดยส่งเรื่องพร้อมทั้งสำนวนการสอบสวนหรือพิจารณา และความเห็นของตนไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาดำเนินการต่อไป
  
 +5. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้ดำเนินการทางวินัย และในวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดที่ได้รับรายงานตามมาตรา 109 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ยังพิจารณาไม่เสร็จก็ให้รายงานโดยส่งเรื่องพร้อมสำนวนการสอบสวนหรือพิจารณาและความเห็นของตนไปให้ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณี พิจารณาตามมาตรา 103
  
 +6. ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รายงานการดำเนินการทางวินัย การสอบสวน หรือการให้ออกจากราชการไปยังอธิบดี ตามมาตรา 109 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2535 และในวันที่ 11 ธันวาคม 2551 อธิบดียังพิจารณาไม่เสร็จ ให้อธิบดีรางานโดยส่งเรื่องพร้อมทั้งสำนวนการสอบสวนหรือพิจารณาไปให้ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณี พิจารณาตามมาตรา 103
  
 +7. กรณีที่ได้มีการส่งเรื่องการดำเนินการเพื่อลงโทษหรือให้ออกจากราชการ ให้ อ.ก.พ. สามัญใดพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ให้ อ.ก.พ. สามัญนั้นพิจารณาตามกฎหมายนั้นจนแล้วเสร็จ
  
 +8. กรณีที่ได้มีการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง โดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาตามกฎมหายนั้นต่อไปจนแล้วเสร็จ
  
 +จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
 +
 +ขอแสดงความนับถือ
 +
 +(นายปรีชา วัชราภัย)
 +
 +เลขาธิการ ก.พ.
 +
 +สำนักมาตรฐานวินัย
 +
 +โทร. 0 2547 1631
 +
 +โทรสาร 0 2547 1630
 +
 +{{ :​องค์ความรู้กฎหมาย:​หนังสือเวียน:​2552:​w21-2552_0.pdf |ว 21/2552 เรื่อง การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551}}
 +
 +{{tag>​หนังสือเวียน พ.ร.บ._2551}}
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2552/ว_21_การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน_พ.ศ._2551.txt · Last modified: 2018/03/20 13:19 by puirui