OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2552:ว_23_หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือน

ว 23/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือน

ที นร 1001/ว 23

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

18 กันยายน 2552

เรือง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือน

เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)

โดยทีมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตำแหน่งใดบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานใด ในฐานะใด ให้เป็นไปตามทีผู้บังคับบัญชาซึงมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 กำหนด โดยทำเป็นหนังสือตามหลักเกณฑ์ที ก.พ. กำหนด

เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 49 ดังกล่าว ก.พ.จึงมีมติกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือนไว้ดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่งทีผู้บังคับบัญชาซึงมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 กำหนดให้บังคับบัญชาข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานใด ในฐานะใด ต้องเป็นตำแหน่งในประเภทและระดับอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.1 ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานขึ้นไป

1.2 ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป

1.3 ประเภทอำนวยการ

2.ส่วนราชการหรือหน่วยงาน ทีผู้บังคับบัญชาซึงมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 จะกำหนดให้มีการบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น จะต้องเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานทีตังอยู่เป็นเอกเทศ หรือเป็นหน่วยงานภายในทีขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือระดับกรม

3. ให้กำหนดการบังคับบัญชาได้ในฐานะหัวหน้ากอง หรือผู้อำนวยการกอง

4. การกำหนดให้ตำแหน่งใดบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานใด และในฐานะใด ให้ทำเป็นหนังสือ โดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของตำแหน่งทีกำหนดให้บังคับบัญชาข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นและฐานะผู้บังคับบัญชาไว้ด้วย

ทั้งนี้ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ผู้บังคับบัญชาซึงมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณากำหนดโดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์สูงต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และระบบคุณธรรมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักกฎหมาย

โทร. 0 2547 1558

โทรสาร 0 2547 1571

ว 23/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือน

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2552/ว_23_หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือน.txt · Last modified: 2017/11/27 16:06 by puirui