OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2552:ว_23_หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือน

Media Manager

Media Files

Files in องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2552

File

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2552/ว_23_หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือน.txt · Last modified: 2017/11/27 16:06 by puirui