OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2552:ว_29_การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ

ว 29/2552 เรื่อง การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ

ที่ นร 1008/ว 29

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

22 ตุลาคม 2552

เรื่อง การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.บัญชีรายชื่อสายงานชื่อตำแหน่งและระดับตำแหน่งประเภทวิชาการที่เพิ่มคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่ง

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการที่กำหนดเพิ่ม

ตามที่ ก.พ. ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จำนวน 245 สายงาน และได้แจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือที่อ้างถึงแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณามีมติให้เพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการของสายงานและระดับต่างๆ ตามบัญชีรายชื่อสายงานชื่อตำแหน่งและระดับตำแหน่งประเภทวิชาการที่เพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการที่กำหนดเพิ่ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง สำหรับระดับตำแหน่งในแต่ละสายงานดังกล่าวข้างต้นยังคงให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่างนิทร)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 8118

โทรสาร 0 2547 1439

เอกสารแนบ

  • สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บัญชีรายชื่อสายงานชื่อตำแหน่งและระดับตำแหน่งประเภทวิชาการที่เพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงานก.พ.ที่ นร 1008/ว 29 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552)
  • สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการที่กำหนดเพิ่ม (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว 29 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552)

ว 29/2552 เรื่อง การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2552/ว_29_การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ.txt · Last modified: 2017/11/27 16:17 by puirui