OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2552:ว_31_หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มฯ

ว 31/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

(ยกเลิกโดย ว 3/2554)

ที่ นร 1008/ว 31

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

30 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008 / ว 14 ลงวันที่ 24 เมษายน 2552

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008 / ว 18 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552

ตามที่ ก.พ. ได้ออกระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และอ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 มาเพื่อถือปฏิบัติ นั้น

บัดนี้ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับแนวทางการนับระยะเวลาปฏิบัติงานด้านกฎหมายสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการซึ่งได้รับวุฒิปริญญาในสาขาวิชานิติศาสตร์สูงขึ้นภายหลัง ดังนี้

1. ให้เริ่มนับระยะเวลาปฏิบัติงานด้านกฎหมายตามวุฒิปริญญาที่สูงขึ้นได้ไม่ก่อนวันที่ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาสาขาวิชานิติศาสตร์ที่สูงขึ้นนั้น

2. กรณีที่นับระยะเวลาปฏิบัติงานด้านกฎหมายตามข้อ 1. แล้วยังไม่ครบตามที่กำหนดในหนังสือที่อ้างถึง 1 ให้นำระยะเวลาปฏิบัติงานด้านกฎหมายก่อนที่ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการจะได้รับวุฒิปริญญาสูงขึ้นมานับรวมได้ โดยให้นับได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของระยะเวลาปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่ใช้วุฒิปริญญาในสาขาวิชานิติศาสตร์ระดับเดิม ทั้งนี้ หากคำนวณระยะเวลาปฏิบัติงานด้านกฎหมายดังกล่าวแล้วมีเศษไม่ถึงหนึ่งเดือนให้คิดเป็นหนึ่งเดือน

3. กรณีไม่มีระยะเวลาปฏิบัติงานด้านกฎหมายตามวุฒิปริญญาที่สูงขึ้นตามข้อ 1. ให้นำระยะเวลาปฏิบัติงานด้านกฎหมายก่อนได้รับวุฒิปริญญาที่สูงขึ้นตามข้อ 2. ซึ่งนับได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งมาเป็นระยะเวลาปฏิบัติงานด้านกฎหมายตามที่กำหนดเป็นระยะเวลาสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการที่ได้รับวุฒิปริญญานิติศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่างนิทร)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2547 1000 ต่อ 1988 1990 8100 8101 8119 8121

โทรสาร 0 2547 1437

ว 31/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2552/ว_31_หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มฯ.txt · Last modified: 2018/04/04 14:33 by puirui