OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2552:ว_32_ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ว 32/2552 เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ที่ นร 1013.7/ว 32

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

22 ธันวาคม 2552

เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

เรียน (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/15407 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2552

2. ประมวลจริยธรรมข้าราชการ

3. สำเนาหนังสือสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ ผผ. 15/ว 13 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญํัติให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือเป็นการกระทำผิดทางวินัย และเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

โดยที่ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 14 ได้กำหนดให้ ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ โดยข้อเสนอของหัวหน้าส่วนราชการเพื่อควบคุม กำกับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และข้อ 23 กำหนดให้การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและการจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมในส่วนราชการทุกแห่งต้องดำเนินการภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ประมวลจริยะรรมนี้มีผลใช้บังคับ ดังนั้น จึงขอให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

1. เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นประธานกรรมการจริยธรรมพร้อมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้ ก.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอชื่อกรรมการเพื่อให้ ก.พ. แต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ โดยขอให้ส่งรายชื่อดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2553

2. จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 เห็นควรให้ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบครอบคลุมภารกิจการบริหารงานบุคคลในภาพรวมทั้งระบบอยู่แล้ว ดังนั้น ส่วนราชการจึงเห็นสมควรตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมขึ้นภายในหน่วยงานการเจ้าหน้าที่

อนึ่ง ขอให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไปเป็นหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ตามข้อ 17 ด้วย

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับหนังสือสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการพิจารณาควาร้ายแรงของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปนี้ ทั้งนี้ ได้แจ้งกรมและจังหวัด ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่างนิทร)

เลขาธิการ ก.พ.

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

โทรศัพท์ 0 2547 1724

โทรสาร 0 2547 1727

ว 32/2552 เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/15407 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สำเนาหนังสือสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ ผผ. 15/ว 13 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2552/ว_32_ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.txt · Last modified: 2017/11/28 11:33 by puirui