OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2552:ว_32_ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2552:ว_32_ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน [2017/11/28 11:06]
puirui
องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2552:ว_32_ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน [2017/11/28 11:33] (current)
puirui
Line 23: Line 23:
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญํัติให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือเป็นการกระทำผิดทางวินัย และเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญํัติให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือเป็นการกระทำผิดทางวินัย และเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2
  
-... +โดยที่ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 14 ได้กำหนดให้ ก.แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ โดยข้อเสนอของหัวหน้าส่วนราชการเพื่อควบคุม กำกับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และข้อ 23 กำหนดให้การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและการจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมในส่วนราชการทุกแห่งต้องดำเนินการภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ประมวลจริยะรรมนี้มีผลใช้บังคับ ดังนั้น จึงขอให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้ 
 + 
 +1เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นประธานกรรมการจริยธรรมพร้อมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้ ก.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอชื่อกรรมการเพื่อให้ ก.พ. แต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ โดยขอให้ส่งรายชื่อดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2553 
 + 
 +2. จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 เห็นควรให้ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบครอบคลุมภารกิจการบริหารงานบุคคลในภาพรวมทั้งระบบอยู่แล้ว ดังนั้น ส่วนราชการจึงเห็นสมควรตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมขึ้นภายในหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ 
 + 
 +อนึ่ง ขอให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไปเป็นหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ตามข้อ 17 ด้วย 
 + 
 +นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้รับหนังสือสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการพิจารณาควาร้ายแรงของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 + 
 +จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปนี้ ทั้งนี้ ได้แจ้งกรมและจังหวัด ทราบด้วยแล้ว 
 + 
 +ขอแสดงความนับถือ 
 + 
 +(นางเบญจวรรณ สร่างนิทร) 
 + 
 +เลขาธิการ ก.พ. 
 + 
 +สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
 + 
 +ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม 
 + 
 +โทรศัพท์ 0 2547 1724 
 + 
 +โทรสาร 0 2547 1727 
 + 
 +{{ :​องค์ความรู้กฎหมาย:​หนังสือเวียน:​2552:​w32-2552_0.pdf |ว 32/2552 เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน}} 
 + 
 +{{ :​องค์ความรู้กฎหมาย:​หนังสือเวียน:​2552:​w32-2552-1_0.pdf |สิ่งที่ส่งมาด้วย 
 + 1 สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/15407 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2552}} 
 + 
 +{{ :​องค์ความรู้กฎหมาย:​หนังสือเวียน:​2552:​w32-2552-2_0.pdf |สิ่งที่ส่งมาด้วย 
 + 2 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ}} 
 + 
 +{{ :​องค์ความรู้กฎหมาย:​หนังสือเวียน:​2552:​w32-2552-3_0.pdf |สิ่งที่ส่งมาด้วย 
 + 3 สำเนาหนังสือสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ ผผ. 15/ว 13 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552}}
  
 {{tag>​หนังสือเวียน พ.ร.บ._2551}} {{tag>​หนังสือเวียน พ.ร.บ._2551}}
องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2552/ว_32_ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.1511841962.txt.gz · Last modified: 2017/11/28 11:06 by puirui