OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2552:ว_4_การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

ว 4/2552 เรื่อง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

ที่ นร 1006/ว 4 สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

20 กุมภาพันธ์ 2552

เรือง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

เรียน เวียน กระทรวง กรม จังหวัด

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 63 บัญญัติให้ การย้าย การโอน หรือการเลือนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในหรือต่างกระทรวงหรือกรม แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามทีกำหนดในกฎ ก.พ. ในระหว่างทียังมิได้ออกกฎก.พ. ตามมาตรานี้ สมควรทีจะให้ส่วนราชการดำเนินการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญได้ ก.พ.จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา132และมาตรา137แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 กำหนดการดำเนินการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไว้ เพื่อใช้ปฏิบัติตังแต่วันที 11 ธันวาคม 2551 ดังต่อไปนี้

1. การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ในต่างกระทรวง กรม อาจทำได้เมือผู้บังคับบัญชาซึงมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา57ทังสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ว โดยให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน ในระดับทีไม่สูงกว่าเดิม และรับเงินเดือนไม่สูงกว่าเดิมทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการโอนตามข้อ 2 ข้อ 4 และข้อ 6

2. การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง ประเภทอำนวยการระดับสูงประเภทวิชาการระดับเชียวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ในประเภทและระดับเดียวกัน ในกระทรวงเดียวกัน ให้โอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ โดยให้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าเดิม สำหรับการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้ทำได้เมือได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

3. การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง ประเภทอำนวยการระดับสูง ประเภทวิชาการระดับเชียวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการระดับกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการอยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี และการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งดังกล่าว ซึงสังกัดส่วนราชการระดับกรม และมีหัวหน้าส่วนราชการอยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือ ต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมหรือต่างส่วนราชการระดับกรม และมีหัวหน้าส่วนราชการอยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ในกระทรวงเดียวกัน อาจทำได้เมือผู้บังคับบัญชาซึงมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ว ทั้งนี้ ให้โอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกันในระดับทีไม่สูงกว่าเดิมและรับเงินเดือนไม่สูงกว่าเดิมสำหรับการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้ทำได้เมือได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

4. การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในต่างกระทรวงโดยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน ในระดับทีไม่สูงกว่าเดิม และรับเงินเดือนไม่สูงกว่าเดิม ให้ทำได้เมือได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

5. การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสำนักงานรัฐมนตรี และการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานรัฐมนตรีไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมหรือต่างสำนักงานรัฐมนตรี อาจทำได้เมือผู้บังคับบัญชาซึงมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ทังสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้วทั้งนี้ ให้โอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกันในระดับทีไม่สูงกว่าเดิม และรับเงินเดือนไม่สูงกว่าเดิม

6. การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ก.พ. กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที นร 0708/ว 2 ลงวันที 31 มกราคม 2539 โดยอนุโลม

7. การโอนข้าราชการพลเรือนในพระองค์ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ทำได้ตามที ก.พ. เทียบประเภทตำแหน่ง สายงาน ระดับตำแหน่ง และเงินเดือนทีจะให้ได้รับ ทั้งนี้ จะต้องได้รับความยินยอมในการโอนจากผู้บังคับบัญชาซึงมีอำนาจสั่งบรรจุของทังสองฝ่ายแล้ว

8. การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดซึงดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 21,000 บาท ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือตำแหน่งประเภทอื่น ซึงได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราทีต่ำกว่าเดิม จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้น และให้ทำได้เมือได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน

โทร. 0 2281 0977

โทรสาร 0 2282 7316

ว 4/2552 เรื่อง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2552/ว_4_การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ.txt · Last modified: 2017/11/24 09:26 by thachakrits