OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2552:ว_6_การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ

ว 6/2552 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ

(ยกเลิกโดย ว 15/2558)

ที่ นร 1008/ว 6

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

3 มีนาคม 2552

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จำนวน 245 สายงาน และได้แจ้งส่วนราชการเพื่อถือปฏิบัติแล้ว นั้น

โดยที่มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งไว้ประการหนึ่งว่า “มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการตามที่กำหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551” ซึ่งกฎ ก.พ. ดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการของ ก.พ. อันเป็นผลให้ส่วนราชการต่างๆ ไม่สามารถแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการในขณะนี้ได้

ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์ของทางราชการและเพื่อให้การบริหารทรัพยากร บุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญในระหว่างที่ ก.พ. ยังมิได้ออกกฎ ก.พ. ตามความในมาตรา 63 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการได้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 132 และมาตรา 137 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก.พ. จึงมีมติกำหนดมิให้นำคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการที่ว่า “มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตามที่กำหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551” มาใช้บังคับจนกว่าจะมีการออก กฎ ก.พ. ตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และมีผลใช้บังคับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2280 3422

โทรสาร 0 2282 0874

ว 6/2552 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2552/ว_6_การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ.txt · Last modified: 2018/04/04 14:27 by puirui