OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2552:ว_8_การย้าย_โอน_เลื่อน_หรือบรรจุกลับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ีมีคุณสมบัติต่างไปฯ

ว 8/2552 เรื่อง การย้าย โอน เลื่อน หรือบรรจุกลับข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ที่ นร 1006/ว 8

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

9 มีนาคม 2552

เรื่อง การย้ายโอนเลื่อนหรือบรรจุกลับข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

เรียน (เวียน กระทรวง กรม จังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 11 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ก.พ. ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ก.พ. ได้จัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของทุกส่วนราชการเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และแจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามบัญชีจัดข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่ง ซึ่งส่วนราชการได้ดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 11ธันวาคม2551เป็นต้นไปแล้ว นั้น

ก.พ.พิจารณาแล้วเห็นว่าโดยที่การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป นั้น เป็นกรณีที่ ก.พ. ได้อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญทุกรายที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้ดำรงตำแหน่งในประเภทและสายงานนั้นไว้แล้ว ดังนั้น ก.พ.จึงมีมติอนุมัติเป็นหลักการให้ส่วนราชการดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

1. อาจย้าย หรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าวไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นในประเภทและสายงานเดียวกันได้

2.กรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าวผู้ใดออกจากราชการหรือพ้นจากการดำรงตำแหน่ง ในประเภทและสายงานนั้นไปแล้วก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้นั้นให้ดำรงตำแหน่งในประเภทและสายงานเดิมได้

3.ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าวมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกหรือรับคัดเลือกเพื่อเลื่อนและ แต่งตั้งให้ดำรงดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในประเภทและสายงานเดิมได้เมื่อมีคุณสมบัติประการอื่นครบถ้วน

หลักการดังกล่าวให้ใช้กับข้าราชการพลเรือนสามัญรายอื่นที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งซึ่งก.พ.จะอนุมัติต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน

โทร. 0 2281 0977

โทรสาร 0 2282 7316

ว 8/2552 เรื่อง การย้าย โอน เลื่อน หรือบรรจุกลับข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2552/ว_8_การย้าย_โอน_เลื่อน_หรือบรรจุกลับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ีมีคุณสมบัติต่างไปฯ.txt · Last modified: 2017/11/23 13:34 by thachakrits