OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2552:ว_9_การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

ว 9/2552 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

(ยกเลิกโดย ว 17/2552)

ที่ นร 1008/ว 9

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

10 มีนาคม 2552

เรื่อง การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

เรียน (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

2. ตัวอย่างแบบบันทึกเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 47 บัญญัติว่า ตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญจะมีในส่วนราชการใดจำนวนเท่าใดและเป็นตำแหน่งประเภทใดสายงานใดระดับใด ให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงกำหนดโดยต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลความไม่ซ้ำซ้อนและประหยัดเป็นหลักทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก.พ.กำหนดและต้องเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามมาตรา 48

ก.พ. จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งเพื่อ อ.ก.พ. กระทรวง ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดตำแหน่ง ดังนี้

1. กรณีที่ ก.พ.กำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไปไว้หลายระดับตาม บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา 131แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่ต่ำลงหรือสูงขึ้นได้โดยไม่เปลี่ยนประเภทตำแหน่งและสายงาน ภายในกรอบระดับตำแหน่ง ดังนี้

ก) ตำแหน่งประเภทวิชาการ

(1)ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ

(2)ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ

ข) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน

ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1.1 การกำหนดตำแหน่งเป็นระดับต่ำลงให้พิจารณาโดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็น

1.2 การกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นให้พิจารณาโดยคำนึงถึงหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานที่เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญถึงขนาดที่ต้องปรับตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น โดยมีการประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2. การปรับปรุงชื่อตำแหน่งในสายงาน โดยไม่เปลี่ยนประเภทและระดับตำแหน่ง ให้พิจารณาดำเนินการภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

2.1 เป็นสายงานที่ ก.พ.กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และสอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ ของส่วนราชการ หน้าที่และความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง

2.2 ไม่เป็นการปรับปรุงชื่อตำแหน่งในสายงานที่สงวนไว้เพื่อบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล

2.3 ไม่เป็นการปรับปรุงชื่อตำแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการแพทย์

2.4 ไม่เป็นการปรับปรุงชื่อตำแหน่งในสายงานให้เป็นสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง หรือเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

2.5 การปรับปรุงชื่อตำแหน่งในสายงานให้ดำเนินการได้เมื่อเป็นตำแหน่งว่าง สำหรับกรณีที่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ให้กระทำได้เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นและความเหมาะสมในการบริหารตำแหน่งด้วย

3. การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนภายในกรม โดยไม่เปลี่ยนประเภทและระดับตำแหน่ง ให้พิจารณาดำเนินการภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

3.1 ภารกิจและปริมาณงานของส่วนราชการที่ตำแหน่งสังกัดอยู่เดิมลดลงหรือหมดความจำเป็น และส่วนราชการที่จะตัดโอนตำแหน่งไปกำหนดมีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

3.2 ไม่เป็นการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่กำหนดไว้ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคไปกำหนดเป็นตำแหน่งและอัตราเงินเดือนในราชการบริหารส่วนกลาง เว้นแต่กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภารกิจของส่วนราชการที่เป็นสาระสำคัญ และไม่กระทบต่อการบริการประชาชนในส่วนภูมิภาค

4. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติ และไม่มีผลทำให้งบประมาณรายจ่ายด้านบุคคลของส่วนราชการเพิ่มสูงขึ้น

เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเมื่ออ.ก.พ.กระทรวงได้มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งส่วนราชการที่ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งทราบ สำหรับกรณีที่มีมติอนุมัติการปรับปรุงการ กำหนดตำแหน่งให้แจ้งให้สำนักงาน ก.พ. และกรมบัญชีกลางทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไปทั้งนี้ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2282 0362 , 0 2281 9707

โทรสาร 0 2282 0874

ว 9/2552 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2552/ว_9_การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป.txt · Last modified: 2018/04/04 14:28 by puirui