OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2553:ว_10_การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ

ว 10/2553 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ

ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๐

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓

เรือง การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทีสำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ

เรียน (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑

ตามหนังสือทีอ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดกรณีเหตุพิเศษซึงส่วนราชการอาจคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้โดยไม่ต้องสอบแข่งขันในกรณีต่าง ๆ ซึงในข้อ ๑(๖) กำหนดว่า “กรณีอื่นที ก.พ. อนุมัติ” นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณาอนุมัติให้ผู้ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น (โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน) เป็นกรณีเหตุพิเศษอื่น ซึงส่วนราชการอาจคัดเลือกบุคคลดังกล่าวเข้ารับราชการโดยไม่ต้องสอบแข่งขันได้ และให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข ดังต่อไปนี้

๑. ต้องสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที ก.พ. รับรอง

๒. คุณวุฒิทีได้รับตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของตำแหน่งทีจะบรรจุ

๓. คุณวุฒิทีได้รับต้องเหมาะสมกับหน้าทีความรับผิดชอบและลักษณะงานทีปฏิบัติ

๔. ต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ หรือร้อยละ ๗๐ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

๕. ให้ผู้บังคับบัญชาซึงมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หรือรองหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของตำแหน่งซึงดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ เป็นกรรมการ ผู้ทำหน้าทีเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที เป็นกรรมการและเลขานุการ

๖. ให้คณะกรรมการคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าทีจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา จากการสังเกตพฤติกรรมทีปรากฏ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ แล้วรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา ซึงมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗

๗. เมือผู้บังคับบัญชาซึงมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ได้พิจารณาเห็นสมควรทีจะบรรจุผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับราชการแล้ว ก็ให้ดำเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้

๘. ให้ส่วนราชการบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการดังกล่าวทีสำเร็จการศึกษาแล้วในท้องถิ่นของผู้นั้นหรือในท้องถิ่นทีใกล้เคียงก่อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่างนิทร)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๑-๔๘

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๔

ว 10/2553 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/ว_10_การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ.txt · Last modified: 2017/11/29 10:10 by puirui