OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2553:ว_14_การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

ว 14/2553 เรื่อง การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

31 มีนาคม 2553

เรื่อง การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำจำแนกตามกลุ่มงาน

2. หน้าที่โดยย่อของตำแหน่งลูกจ้างประจำ

3. ตารางเทียบตำแหน่งลูกจ้างประจำตามระบบใหม่กับระบบเดิม

ด้วยมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 บัญญัติให้โอนกิจการและอำนาจหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรีในส่วนของสำนักงบประมาณเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว มาเป็นของสำนักงาน ก.พ.

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้จัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการในสังกัดฝ่ายบริหารที่เบิกจ่ายเงินจากงบประมาณงบบุคลากรไว้ ดังนี้

1. จัดตำแหน่งลูกจ้างประจำตามลักษณะงาน เป็น 4 กลุ่มงาน มีสายงานทั้งหมด รวม 356 สายงาน ได้แก่

1.1 กลุ่มงานบริการพื้นฐาน หมายถึง กลุ่มตำแหน่งในสายงานที่มีลักษณะงานให้บริการเป็นหลัก หรือเป็นงานพื้นฐานของส่วนราชการ มีจำนวน 55 สายงาน

1.2 กลุ่มงานสนับสนุน หมายถึง กลุ่มตำแหน่งในสายงานที่มีลักษณะงานในการช่วยปฏิบัติ หรือสนับสนุนผู้ปฏิบัติภารกิจหลัก มีจำนวน 150 สายงาน

1.3 กลุ่มงานช่าง หมายถึง กลุ่มตำแหน่งในสายงานที่มีลักษณะงานในการปฏิบัติงานช่าง ได้แก่ สร้าง ใช้ ซ่อมแซม ปรับแก้ ติดตั้ง ประกอบเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ มีจำนวน 141 สายงาน

1.4 กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ หมายถึง กลุ่มตำแหน่งในสายงานที่มีลักษณะงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว ทักษะพิเศษ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะ ในการปฏิบัติงาน มีจำนวน 10 สายงาน

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2. กำหนดระดับชั้นงานของตำแหน่งในแต่ละกลุ่มงาน ดังนี้

2.1 กลุ่มงานบริการพื้นฐาน มีระดับชั้นงานไม่เกิน 2 ระดับ ได้แก่

- ระดับ บ 1 เป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานชั้นต้น

- ระดับ บ 2 หรือ บ 2/หัวหน้า เป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญงาน หรือเป็นตำแหน่งหัวหน้างาน

2.2 กลุ่มงานสนับสนุน มีระดับชั้นงานไม่เกิน 4 ระดับ ได้แก่

- ระดับ ส 1 เป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานชั้นต้น - ระดับ ส 2 หรือ ส 2/หัวหน้า เป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญงาน หรือเป็นตำแหน่งหัวหน้างาน

- ระดับ ส 3 หรือ ส 3/หัวหน้า เป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญงานสูง หรือเป็นตำแหน่งหัวหน้างาน

- ระดับ ส 4 หรือ ส 4/หัวหน้า เป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญงานสูงมาก หรือเป็นตำแหน่งหัวหน้างาน

2.3 กลุ่มงานช่าง มีระดับชั้นงานไม่เกิน 4 ระดับ ได้แก่

- ระดับ ช 1 เป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานชั้นต้น

- ระดับ ช 2 หรือ ช 2/หัวหน้า เป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญงาน หรือเป็นตำแหน่งหัวหน้างาน

- ระดับ ช 3 หรือ ช 3/หัวหน้า เป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญงานสูง หรือเป็นตำแหน่งหัวหน้างาน

- ระดับ ช 4 หรือ ช 4/หัวหน้า เป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญงานสูงมาก หรือเป็นตำแหน่งหัวหน้างาน

2.4 กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ มีระดับชั้นงานไม่เกิน 3 ระดับ ได้แก่

- ระดับ ท 1 เป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะพิเศษเฉพาะ

- ระดับ ท 2 หรือ ท 2/หัวหน้า เป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะพิเศษและความสามารถเฉพาะอย่างสูง หรือเป็นตำแหน่งหัวหน้างาน

- ระดับ ท 3 หรือ ท 3/หัวหน้า เป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะพิเศษและความสามารถเฉพาะอย่างสูงมาก หรือเป็นตำแหน่งหัวหน้างาน

โดยมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งในแต่ละระดับชั้นงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. การใช้ชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่หัวหน้างาน ให้ใช้ตามชื่อสายงานและระดับชั้นงาน เช่น “พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 1” ส่วนตำแหน่งซึ่งทำหน้าที่หัวหน้างาน ให้ใช้ชื่อสายงานและระดับชั้นงาน เช่น “พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2/หัวหน้า” หรืออาจใช้ชื่อตำแหน่งทางการบังคับบัญชาโดยระบุคําว่า “หัวหน้า” และชื่อสายงาน (ไม่ต้องระบุระดับ ชั้นงาน) เช่น “หัวหน้าพนักงานขับรถยนต์”

4. การจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำจากระบบเดิมเข้าสู่กลุ่มงานและระดับชั้นงานตามระบบตำแหน่งใหม่นี้ ให้จัดตามชื่อตำแหน่งและระดับชั้นงาน ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในตาราง เทียบตำแหน่งลูกจ้างประจำตามระบบใหม่กับระบบเดิม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

5. กำหนดให้ระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำตามหนังสือฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป

6. การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำตามระบบนี้ เช่น การปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง สายงาน หรือกลุ่มงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. จะกำหนด ต่อไป

7. การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง การกำหนดอัตราค่าจ้างของตำแหน่งและการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจำในตำแหน่งที่กำหนดตามหนังสือฉบับนี้ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่างนิทร)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

ศูนย์บริหารกำลังคนภาครัฐ

โทร. 0 2547 1395

โทรสาร 0 2547 1437

ว 14/2553 เรื่อง การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำจำแนกตามกลุ่มงาน

สิ่งที่ส่่งมาด้วย 2 หน้าที่โดยย่อของตำแหน่งลูกจ้างประจำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ตารางเทียบตำแหน่งลูกจ้างประจำตามระบบใหม่กับระบบเดิม

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/ว_14_การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ.txt · Last modified: 2018/03/15 13:57 by puirui