OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2553:ว_1_การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการตามมาตรา_110_1_ฯ

ว 1/2553 เรื่อง การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการตามมาตรา 110 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ที่ นร 1012/ว 1

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

20 มกราคม 2553

เรื่อง การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการตามมาตรา 110 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

เรียน (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด)

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 110 (1) และ วรรคสอง บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการได้ ในกรณีผู้นั้นเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ ทั้งนี้ การสั่งให้ออกจากราชการตามกรณีดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

เพื่อให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการได้ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎ ก.พ. ตามนัย บทบัญญัติดังกล่าว ก.พ. จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 137 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กำหนดการดำเนินการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ ตามมาตรา 110 (1) ได้ เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาเห็นว่า สมควรให้ออกจากราชการโดยมีความเห็นแพทย์ประกอบว่าผู้นั้นไม่สามารถปฏิบัติราชการได้โดยสม่ำเสมอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่างนิทร)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล

โทร. 0 2547 1852

โทรสาร 0 2547 1868

1/2553 เรื่อง การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการตามมาตรา 110 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/ว_1_การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการตามมาตรา_110_1_ฯ.txt · Last modified: 2017/11/28 16:06 by puirui