OCSC Wiki

คลังกลางความรู้ด้าน HR

User Tools

Site Tools


องค์ความรู้กฎหมาย:หนังสือเวียน:2553:ว_20_วุฒิที่_ก.พ._กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ

ว 20/2553 เรื่อง วุฒิที ก.พ.กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – พ.ศ. 2554

ที่ นร 1004/ว 20

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

2 มิถุนายน 2553

เรื่อง วุฒิที ก.พ.กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – พ.ศ. 2554

เรียน (กระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที นร 1004.1/ว 7 ลงวันที 25 กันยายน 2551

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที นร 1004.1/ว 16 ลงวันที 28 กันยายน 2549

สิ่งทีส่งมาด้วย

1. รายชื่อวุฒิที ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2554

2. แบบรายงานการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

3. คำอธิบายรายละเอียดวุฒิที ก.พ. กำหนด

ตามหนังสือทีอ้างถึง 1 ก.พ. ได้กำหนดให้ส่วนราชการอาจคัดเลือกบรรจุบุคคลซึงสำเร็จการศึกษาในวุฒิที ก.พ. กำหนด เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีกำหนดในหนังสือทีอ้างถึง 2 ต่อไปจนกว่า ก.พ. จะกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อถือปฏิบัติแทน ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขตามนัยมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แล้ว จึงให้ยกเลิกมติ ก.พ. ตามหนังสือทีอ้างถึง 1 และ 2 และให้ส่วนราชการอาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2554 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที ก.พ. กำหนด ดังนี้

1. ส่วนราชการอาจคัดเลือกบรรจุบุคคลผู้ซึงสำเร็จการศึกษาในวุฒิที ก.พ. กำหนดตามสิงทีส่งมาด้วย 1

2. การคัดเลือกให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที นร 1004.1/ว 16 ลงวันที 11 ธันวาคม 2551 โดยบรรจุและแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที 30 กันยายน 2554

3. วุฒิทีจะคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งต้องเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของตำแหน่งทีจะบรรจุและแต่งตั้ง

4. เมือได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสินแล้วในแต่ละครั้ง ให้รายงานผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการไปยังสำนักงาน ก.พ. ทุกครั้งตามแบบรายงาน ตามสิงทีส่งมาด้วย 2

5. การใดทีได้ดำเนินการไปแล้วหรืออยู่ระหว่างดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีใช้บังคับอยู่เดิมก่อนวันทีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนี้ใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขเดิมนั้นต่อไปจนกว่าจะเสร็จ ส่วนกรณีทีส่วนราชการได้ดำเนินการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้แล้ว ก็ให้สามารถนำบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวมาใช้เพื่อดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งได้จนกว่าจะครบกำหนดอายุบัญชีทีได้ประกาศไว้แต่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสินภายในอายุบัญชีดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ส่วนราชการทีจะดำเนินการคัดเลือกควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำอธิบายรายละเอียดวุฒิที ก.พ. กำหนดตามสิงทีส่งมาด้วย 3 เพื่อจะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่างนิทร)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

โทร. 0 2547 1941 - 1948

โทรสาร 0 2547 1954

ว 20/2553 เรื่อง วุฒิที ก.พ.กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – พ.ศ. 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายชื่อวุฒิที ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงานการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 คำอธิบายรายละเอียดวุฒิที ก.พ. กำหนด

องค์ความรู้กฎหมาย/หนังสือเวียน/2553/ว_20_วุฒิที่_ก.พ._กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ.txt · Last modified: 2018/04/04 14:01 by puirui